Reglementen

—————————————————————————————

Gymnastiekvereniging Klazienaveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. Het huishoudelijk reglement heeft tot doel:

De jaarlijkse tarieven, contributiebepalingen en de algemene bepalingen van de vereniging vast te stellen en waar nodig te verduidelijken. Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks voorgelegd in de algemene ledenvergadering (met name de wijzigingen). Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door het bestuur en is een aanvulling op de statuten.

2. Contributietarieven:

Het actuele overzicht van de tarieven is te vinden op de website van Gymnastiekvereniging Klazienaveen: www.gvklazienaveen.nl onder het kopje “Informatie – Contributie”.

Korting bij afname meerdere lessen

– 20% korting op het totaalbedrag bij afname van 2 lessen

– 30% korting op het totaalbedrag bij afname van 3 lessen

– 35% korting op het totaalbedrag bij afname van 4 lessen of meer

3. Betalingen:

– Maandelijks wordt de contributie geïncasseerd, 12x per jaar aan het begin van elke maand.

– 4x per jaar wordt de bondscontributie geïncasseerd, begin januari / begin april / begin juli / begin oktober.

4. Nieuwe leden:

– Een nieuw lid mag 2 proeflessen volgen. Daarna kan het lid zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website: www.gvklazienaveen.nl of via het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de trainers.

– Bij de definitieve aanmelding geldt de betalingsverplichting voor zowel verenigings- als bondscontributies vanaf de eerste lesdag.

– Nieuwe leden betalen éénmalig inschrijfgeld van €7,50 per lid.

– Verzuimde lessen moeten doorbetaald worden, tenzij vooraf bekend is dat afwezigheid langer dan 1 maand gaat duren. In overleg met de ledenadministratie kan dan een aangepast tarief bepaald worden.

5. Opzeggen:

– Opzeggen kan alleen schriftelijk. U kunt hiervoor het uitschrijfformulier op de website www.gvklazienaveen.nl gebruiken of een e-mail sturen naar gymverenigingklazienaveen@hotmail.com.

– Opzeggen kan voor de 15e van de maand, zodat we dit nog op tijd kunnen verwerken voor de volgende incasso.

Voorbeeld 1: U zegt op per 10 november, de maand november moet nog betaald worden en de maand december niet.

Voorbeeld 2: U zegt op per 16 november, de maand november is al betaald en de maand december moet ook nog betaald worden.

– Als er niet op tijd wordt opgezegd, wordt de contributie gewoon in rekening gebracht en vindt er geen geen restitutie plaats van bonds- en/of verenigingscontributie.

6. Vakantie:

Contributiegelden dienen doorbetaald te worden tijdens vakanties. In de contributievaststelling is hier rekening mee gehouden.

7. Innen contributiegelden:

Voor het innen van de contributie werkt de vereniging met automatische incasso. Bij aanmelding van nieuwe leden wordt gevraagd het automatisch incasso formulier te ondertekenen.

– Indien een lid voor langere aaneengesloten periode afwezig is, kan met de ledenadministratie een afwijkende contributie afgesproken worden.

– Indien een incasso niet lukt van het doorgegeven bankrekeningnummer krijgt het lid een herinnering opgestuurd (per email). Mocht na 2 weken het geld nog niet binnen zijn bij de vereniging, dan wordt er een factuur gestuurd en hiervoor wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

8. Ziekte trainers:

– Bij ziekte van de trainers vindt er geen restitutie plaats van contributie. Indien trainers langer dan 1 maand ziek zijn waarin geen lessen zijn gegeven, wordt de contributie aangepast. Dit zal evenredig worden berekend en teruggestort op de rekening van het lid.

– Het bestuur probeert altijd voor vervanging te zorgen.

– De turnselectie draagt een speciaal tenue in overleg met de trainers. Ouders / leden worden geacht deze zelf aan te schaffen via de vereniging.

– Tijdens de trainingen draagt het lid makkelijk dragende kleding, zoals joggingbroek en t-shirt. Lange haren worden altijd in een staart gedragen.

– Bij demo’s wordt kleding gedragen die door de trainers met de leden is afgestemd.

– Er worden geen sieraden gedragen.

10. Foto’s op onze website:

Om leden op de hoogte te houden van wedstrijden en andere activiteiten is het noodzakelijk om op onze website en op social media foto’s te plaatsen. Op het inschrijfformulier heeft u hier wel of geen toestemming voor gegeven.

11. Het bestuur:

– Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is.

– Besluitvorming vindt alleen plaats als meer dan 50% van de bestuursleden aanwezig zijn op een bestuursvergadering of per e-mail mits alle bestuursleden hiermee akkoord gaan.

– 1x per jaar in maart vindt er een ledenvergadering plaats. Dit wordt aangegeven op de website en aangekondigd per e-mail.

– Ontstane vacatures in het bestuur worden bekend gemaakt onder de leden per e-mail en tijdens de algemene ledenvergadering.

– Voor alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van het bestuur bindend.

12. Selectie:

– De trainers bepalen of een lid geschikt is voor de selectie.

– Ouders en leden worden hiervan op de hoogte gesteld en dan worden er afspraken gemaakt over de trainingstijden.

13. Verplichting afname uren:

Bij onderstaande lessen is het verplicht om 1 uur extra gym, jazz of streetdance af te nemen om zo aan het benodigde aantal trainingsuren te komen voor een selectie:

– Wedstrijdgroepen jazz

– Selectie jazz

– Wedstrijdgroepen streetdance

– Jeugdselectie turnen

14. Turnselectie:

– Welke wedstrijden worden geturnd wordt bepaald door de trainers en deze brengen de selectieleden op de hoogte.

– Wedstrijdgeld wordt door het lid zelf betaald, dit wordt middels een factuur in rekening gebracht bij het lid na het wedstrijdseizoen, omstreeks maart/april. De hoogte van het wedstrijdgeld is verschillend, deze wordt bepaald door het aantal wedstrijden dat je meedoet.

– Indien de vereniging geen juryleden kan aanbieden, kunnen de selectieleden geen wedstrijden turnen.

– Ouders / leden boven de 16 jaar moeten hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen en zich laten scholen tot jurylid. De cursus wordt betaald door de KNGU.

15. Wedstrijdgeld jazz en streetdance:

Per 1 september 2015 is de contributie voor de dansafdeling per kwartaal verhoogd met €1,-, zodat dit geld gebruikt kan worden voor de gelden die betaald moeten worden bij wedstrijden / demo’s. Deze worden dus niet meer apart geïncasseerd.