Notulen algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering 12 april 2021

1. Opening

Simone Veenstra (voorzitter) opent de digitale vergadering van het sportjaar 2020/2021 om 19:00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Er waren 4 leden aanwezig.

2. Vaststellen agenda

Simone heeft het huidige bestuur voorgesteld:

· Simone Veenstra (voorzitter)

· Anja Plas (secretaris)

· Barbara Sens (penningmeester)

· Vacant (algemeen lid)

· Vacant (algemeen lid)

3. Mededelingen

Afscheid en welkom trainers en vrijwilligers

In 2020 hebben we afscheid genomen van:

· Elise Duinkerken, trainer Zumba en Jumping

· Tim Sibom, trainer Freerunning

· Marissa Bol, Marleen Bol en Dorien Heller zijn gestopt binnen de activiteitencommissie.

Nieuwe aanwinsten in 2020 zijn:

· Lisanne Pals, ze was al stagiaire binnen turnen en geeft nu gymles op de maandag aan de twee jongste groepen. Ook zal Lisanne andere uren kunnen opvangen bij ziekte.

· Belinda de Jonge, trainer Zumba en Jumping

· Ken Beijering, trainer Freerunning

Vrijwilligers Het bestuur was ook in 2020 erg blij met het aantal vrijwilligers dat zich structureel inzet voor de vereniging en het bestuur ontlast in hun taken. Mirel Lambers die ondanks dat haar kinderen geen lid meer zijn nog steeds zorg draagt voor zaalbeheer. Jennie Wassink voor mail en ledenadministratie. En de activiteitencommissie met zijn leden; Melanie Hovenkamp, Sandra de Roo, Marjolein Prins en Ingrie Rabbers.

De aanwezige leden Regina Hemme en Jolanda Renker hebben aangegeven altijd wel te willen helpen bij kleine activiteiten, maar voor nu geen bestuursfunctie of vaste functie in het bestuur.

Samenwerking met scholen/externe partijen

· In 2020 zijn er weinig samenwerkingen van de grond gekomen, dit is inherent aan Corona.

Wat we wel hebben gedaan is het maken van een videoopname met van der Werf Production voor het maken van een video van de Jerusalema challenge.

· School de Spil en de 4-Sprong hebben positief gereageerd op de vraag of we gebruik mogen maken van hun schoolplein voor de buitenlessen.

Corona

Corona nam voor een groot deel beslag op het jaar 2020.

De vereniging heeft waar mogelijk zoveel mogelijk de lessen gecontinueerd door buiten te sporten en later ook na een opstartfase de online lessen. Het bestuur is trots op de trainers die deze taak zo goed hebben opgepakt en er het beste van hebben gemaakt. Vanuit de leden is er veel steun geweest doordat het grootste deel van de leden hun contributie zijn blijven doorbetalen. Binnen deze vergadering willen we hier echt nog even bij stil staan en nogmaals onze dank hierover uitspreken. Feit is dat we als vereniging goed gezond zijn. Als bestuur hebben we gepoogd on trainers te activeren met hun groep in contact te blijven en daarnaast extra dingen aan te bieden met online bijeenkomsten. Opvallend en enigszins teleurstellend is dat voor activiteiten die voor volwassenen werden georganiseerd er geen animo was. Er was een thema avond georganiseerd voor volhouden tijdens Corona.

In sommige groepen is er een bewuste keuze gemaakt om bijvoorbeeld niet buiten te trainen en daar hebben we ook begrip voor.

Er hebben toch ongeveer 75 leden opgezegd. Het is de vraag of dit komt door Corona, waarschijnlijk een samenloop van omstandigheden. Dat leden het al minder leuk vonden en door de lange stilte door Corona dat het dan makkelijker is om op te zeggen.

Opleidingen

Belinda is gestart met de AALO opleiding. Lisanne is nog bezig met de opleiding Sport aan het Drenthe Collega en binnen de KNGU met niveau 3 voor gymleider.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft tot spijt van iedereen de paasactie moeten afblazen in 2020. Er was heel veel verkocht en dat was jammer, omdat alles stil gelegd moest worden. Daarnaast is er wegens Corona geen sprake geweest van andere activiteiten.

Onderlinge wedstrijden met omliggende dorpen organiseren.

Dit blijven we om het jaar doen in 2020 heeft dit evenement niet plaatsgevonden i.v.m. Corona. Ook voorzien we voor 2021 dat dit niet gaat lukken.

2021 zou ook het jaar van de uitvoering moeten zijn, maar ook daarvan verwachten we dat deze niet door kunnen gaan.

4. Notulen vorige vergadering

We lopen de gestelde doelen vanuit de vorige algemene ledenvergadering 2019 nog even door.

Status gestelde doelen 2020

· Het bestuur is uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden. Dit doel is helaas niet behaald. Als bestuur merken we steeds meer hoe kwetsbaar we zijn en de taken slecht kunnen verdelen. Barbara heeft aangegeven dat het voor haar niet mogelijk is om bestuurslid te blijven. Alle voorkomende taken zijn niet goed te dragen door drie personen, het vraagt veel tijd, er komt veel op ieders schouders. In het afgelopen jaar zijn er vacatures geplaatst in de krant en social media. Er is tot dusver één vraag als reactie geweest. Het heeft nog niet geleid tot versterking van het bestuur. Het bestuur overweegt om gezamenlijk het besluit te nemen om te stoppen.

We hebben de aanwezige leden gevraagd of zij ideeën hebben om nieuwe bestuursleden te werven. Zij ervaren ook moeilijkheden bij het werven van bestuursleden voor bijvoorbeeld de OR op school. De binding met de sportvereniging is dan nog minder dan met school.

· We hebben een nieuwe aandachtsfunctionaris voor de Grote Clubactie. Als neventaak hebben Beau van Harteveld en Lisanne Pals de organisatie van de Grote Clubactie op zich genomen. Dit jaar voor het eerst ging alles online en dit is zeer goed bevallen.

· We zijn diverse commissies gestart die het bestuur kunnen ondersteunen. Dit doel is helaas niet behaald. We hopen het bestuur te kunnen versterken en dan kan dit een vervolgactie zijn.

· We hebben stappen kunnen zetten in de 3 ambities waarvoor we hebben getekend in het Lokaal Sportakkoord. Vanuit het lokaal sportakkoord hebben we door Corona geen gerichte acties kunnen uitvoeren. Het bestuur denkt nog na over het tekenen voor het nieuwe sportjaar, omdat het heel veel tijd in beslag neemt.

· We zijn een vitale vereniging en hebben hiervan ondersteuning gekregen van de verenigingsadviseurs. Onze vereniging is tot dusver vitaal. We zouden graag meer willen realiseren, maar ook hier ontbreekt het ons aan voldoende tijd. We zien wel terugloop van het ledenaantal, dus hier denken we wel over na. Komt dit door Corona, of is het aanbod niet meer toereikend of juist te groot? Moeten er groepen samengevoegd worden?

· Samenwerkingen met andere turnverenigingen zijn gerealiseerd. De eerste stappen zijn gezet met de groep uit Schoonebeek. Een aantal turnsters van de Tuutwulp sluiten aan bij de turnlessen van G.V. Klazienaveen, omdat de Tuutwulp niet lid is van de bond. We gaan ook met Turnpunt Drenthe de samenwerking verder uitdiepen. Dit heeft wegens Corona op een laag pitje gestaan.

Wegens Corona hebben er dit jaar geen turnwedstrijden plaats gevonden. Hierdoor hebben we de schaarste aan juryleden minder ervaren. Opgezette acties zijn ook nog niet tot een verder stadium gekomen

· We gaan in samenwerking met Dutch Gymnastics een show realiseren. Wegens Corona nog niet kunnen realiseren.

· Het aantal juryleden is verhoogd en we voorkomen inhuren van externe juryleden of contributieverhoging Wegens Corona heeft dit niet de aandacht gehad.

· De vereniging beschikt over een mooie promotiefilm waarin alle takken van de vereniging zichtbaar zijn. Van der Werf Productions wil deze klus wel doen. Wegens Corona is dit nog niet tot uitwerking gekomen.

· Vrijwilligersavond organiseren (structureel) Wegens onvoldoende mankracht binnen het bestuur is hier nog niets mee gedaan. I.v.m. Corona kon er ook niets georganiseerd en had dit niet de eerste prioriteit.

In 2019 zijn een aantal dingen besloten waar we later uitwerking aan zouden geven.

· De vereniging is rendabel en financieel gezond. We hebben besloten in de ALV van 2019 dat een eventuele verhoging voor het nieuwe seizoen uit werd gesteld tot 1 januari 2021 i.v.m. Corona. We bekijken dit na de zomervakantie 2021 opnieuw.

5. Ingekomen stukken We hebben een nieuw aanbod van het lokaal sportakkoord van de gemeente Emmen. Het bestuur overweegt, desondanks we het een hele belangrijke samenwerking vinden met veel voordelen, dat we dit niet aangaan. Dit heeft te maken met het feit dat er plannen geschreven moeten worden en het overlegtijd vraagt.

6. Agendapunten

6a. Vacature bestuur 2020

Er is meermaals een vacature geplaatst, we hebben hiervoor gebruik gemaakt van social media en de krant. De penningmeester geeft aan dat ze gaat stoppen. Mocht het bestuur zich uitbreiden en taken verdeeld kunnen worden dan zal ze overwegen om te blijven voor puur het regelen van de financiën. Het bestuur heeft in het jaar 2020 een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Dit werd besproken in de ALV van 2019. We willen deze regeling nu structureel gaan inzetten en dit vastleggen in ons beleid.

De aanwezige leden besluiten dat we structureel vergoedingen gaan geven aan bestuursleden. Dit gaan we meenemen in de nieuwe vacatures en hopen dat er dan nieuwe bestuursleden zich gaan melden. We willen de vergoeding afhankelijk laten zijn van de zwaarte van de functie.

6b. Financiën 2020

Barbara geeft uitleg over het boekjaar 2020 en laat de cijfers zien aan de aanwezige leden.

We hebben het afgelopen jaar geld kunnen sparen en daardoor zijn we financieel gezond. Een deel van de huur hoefden we niet te betalen aan de gemeente en hierdoor hebben we ook extra geld kunnen sparen. De meeste trainers zitten in loondienst en dit hebben we gewoon doorbetaald. De ZZP-ers hebben we niet doorbetaald, omdat deze aanspraak konden maken op de regelingen van de overheid. Toen trainers andere soorten lessen gingen aanbieden zijn we ze wel weer gaan betalen.

Er wordt veel gestorneerd door leden (ongeveer €3700 in 2020). Hier zitten we bovenop en worden er betalingsafspraken gemaakt door de penningmeester, helaas niet altijd met een positief resultaat. Elke storno kost de verenging geld, dus wij proberen vooral in gesprek te komen met de leden die storneren om te kijken naar een gezamenlijke oplossing.

Het ledenaantal is in sommige groepen wel gedaald en we gaan bekijken na Corona wat hiervan de gevolgen zijn.

Financiële doelen voor 2021:

· Besteding van de gelden van de Grote clubactie met aanschaf van nieuwe materialen. Dit gaat zowel om klein materiaal als ballen, schommels, ballenpomp als om groot materiaal zoals uitbreiding airtrack.

· De activiteitencommissie beschikt over een eigen bankpas zodat ze zichzelf zoveel mogelijk kunnen bedruipen met acties voor het bekostigen van activiteiten. We vragen aan hen een plan met ideeën, zodat we hier geld voor kunnen reserveren.

7. Doelen van de vereniging

De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2021 of langere termijn: Het grootste deel van de doelen zijn overgenomen vanuit 2020. Binnen dit jaar zijn door Corona veel zaken niet gerealiseerd. Omdat het bestuur ook een minimale bezetting heeft stellen we ons geen nieuwe doelen.

· Bestuursleden hebben een betaalde functie.

· Het bestuur is uitgebreid met minimaal 2 nieuwe bestuursleden (loopt door vanuit 2020).

· Samenwerkingen met andere turnverenigingen zijn gerealiseerd. Hierdoor lost ook het probleem van te weinig juryproblemen zich op (loopt door vanuit 2020).

· We gaan in samenwerking met Dutch Gymnastics een show realiseren (loopt door vanuit 2020).

· De vereniging beschikt over een mooie promotiefilm waarin alle takken van de vereniging zichtbaar zijn (loopt door vanuit 2020).

· Structureel vrijwilligersavonden organiseren (loopt door vanuit 2020).

· Het organiseren van een uitvoering en/of leuke activiteiten wanneer Corona dit mogelijk maakt.

8. W.v.t.t.k / rondvraag

· Er wordt aangegeven door een lid dat sommige leden uit de wedstrijdgroepen van Shirelle stoppen. Dan blijven er kleine groepjes over. Hierover gaan we in gesprek met Shirelle hoe bepaalde leden kunnen doorgroeien.

· Verandering van lessen/trainers blijft lastig voor leden en dit kost soms ook weer leden. We kunnen helaas sommige trainers niet voor altijd behouden. Elke trainer heeft zijn eigen manier van lesgeven.

· Een idee is om binnen de vereniging onderlinge wedstrijdjes te doen om ouders meer aan te haken bij de vereniging. Je leeft dan wel ergens naartoe als lid.

· We kunnen als bestuur meer samenwerken met de activiteitencommissie en als we een bepaalde taak hebben deze voorleggen. Ook hier kunnen ze dan uren voor declareren. Hier gaan we als bestuur over nadenken.

· We hopen dat het nieuwe sportjaar 2021/2022 moet staan in het teken van het “normale” leven/sporten.

· Complimenten vanuit een lid over de online paasactie. Top geregeld!

9. Sluiting

Simone sluit de vergadering om 20:30 uur online. Hopelijk tot volgend jaar!

——————————————————————————————

Notulen Algemene ledenvergadering 24 juni 2020

 1. Opening

Simone Veenstra (voorzitter) opent de digitale vergadering van het sportjaar 2019/2020 om 19:30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.
Er waren 2 leden aanwezig.

2. Vaststellen agenda

Simone heeft het huidige bestuur voorgesteld:

 • Simone Veenstra (voorzitter)
 • Anja Plas (secretaris)
 • Barbara Sens (penningmeester)
 • Vacant (algemeen lid)
 • Vacant (algemeen lid)

3. Mededelingen

 • In 2019 is Anita Vos afgetreden als penningmeester.
 • Marjan Kloese is in 2019 aangetreden als algemeen lid, maar heeft helaas wegens gezondheidsklachten ook afscheid moeten nemen.

100 jarig bestaan GVK

2019 was het jaar dat in het teken stond van ons 100 jaar bestaan. We hebben een geweldige show mogen neerzetten in het Atlastheater waar het bestuur enorm trots op is! Waar we enorm rouwig om zijn is dat het bedrijf die camera opnames heeft gemaakt een computercrash heeft gehad, waardoor we geen beelden hebben om terug te kunnen kijken.

We hebben veel sponsoring ontvangen van lokale ondernemers om alles mogelijk te maken.

Financiën

2019 was tevens het jaar waarin het bestuur zich grote zorgen heeft gemaakt over de financiën van de vereniging. Bij controle van het boekjaar bleek dat er sommen geld van de spaarrekening waren gehaald om salarissen, maar ook aanschaf van diverse zaken te betalen, hierdoor kwamen veel plannen die we hadden gemaakt voor het 100 jaar bestaan in een kritieke fase.
Een aantal ideetjes hebben we daarom ook geen uitvoering aan gegeven. Doordat de show in het Atlastheater door veel ondernemers was gesponsord kon deze gelukkig doorgaan, maar moesten we vervolgens wel kritisch zijn in onze vergoedingen, aanschaf van materialen etc.
Een aantal lessen bleken niet rendabel en hier hebben afscheid van moeten nemen. Daarnaast hebben we overleg gehad met de trainers op welke wijze ze een bijdrage konden leveren en meedenken.
Alles met elkaar heeft dit ervoor gezorgd dat we 2020 financieel gezonder ingaan (met positieve cijfers) en hier verder aan werken.  

Turnen

Voor het nieuwe seizoen van de turnwedstrijden 2020/2021 voorzien we problemen, er zijn onvoldoende juryleden om alle turnsters aan wedstrijden mee te laten doen. Het is daarom erg belangrijk dat we mensen vinden die de juryopleiding willen gaan doen. De vereniging betaalt deze. Heb je hiervoor belangstelling dan mag je je melden bij de turntrainers of via het algemene mailadres. Bij onvoldoende juryleden is er geen deelname aan wedstrijden mogelijk!

We merken dat andere verenigingen hier ook problemen mee hebben.

Idee aanwezig lid: Bij de KNGU informeren hoeveel personen je nodig bent om een cursus te organiseren in het dorp. Dan kun je ouders van leden wellicht verplichten om de cursus te volgen en hoeft iedereen maar een dagdeel te jureren i.p.v. dat de huidige juryleden nu alle wedstrijden moeten jureren.

Daarnaast worden de verenigingen die een wedstrijd willen organiseren ook steeds schaarser. Als bestuurders zouden wij dit heel graag willen maar beschikken we over onvoldoende tijd en handen om dit aan te kunnen.

Met betrekking tot bovenstaande zullen we ook proberen de handen ineen te slaan met Turnpunt Drenthe. We hebben al een oriënterend gesprek gehad en zullen in het nieuwe seizen weer een afspraak gaan plannen. We hopen echter niet mede afhankelijk te zijn van andere verenigingen en zouden daarom graag zelf voldoende mensen willen aanleveren.

Afscheid en welkom trainers:

In 2019 hebben we afscheid genomen van:

 • Chantal Keuter (trainer Streetdance Unlimited Dancers)

Twee nieuwe aanwinsten in 2019 zijn:

 • Chantal van den Wildenberg (Streetdance assistant)
 • Lisanne Pals (stagiaire turnen)

Elise is geruime tijd ziek geweest en vervolgens mocht ze in blijde verwachting met zwangerschapsverlof. We konden haar in 2019 feliciteren met haar zoon. We hopen dat het Elise lukt om in 2020 weer les te kunnen geven binnen Zumba en Jumping.

Vrijwilligers
Het bestuur was ook in 2019 erg blij met het aantal vrijwilligers dat zich structureel inzet voor de vereniging en het bestuur ontlast in hun taken.
Dit zijn o.a. Marinda Lippold die de grote clubactie organiseerde, maar helaas voor het volgende seizoen is gestopt. Mirel Lambers die ondanks dat haar kinderen geen lid meer zijn nog steeds zorg draagt voor zaalbeheer. Jennie Wassink voor mail en ledenadministratie.
En de activiteitencommissie met zijn leden; Melanie Hovenkamp, Sandra de Roo, Marissa Bol, Marleen Bol en als nieuwkomers; Dorien Heller, Marjolein Prins, Ingrie Rabbers. Marissa Bol heeft aangegeven eind seizoen 2020 te stoppen in de activiteitencommissie.  

Onze juryleden voor het turnen. Daarnaast waren er ook vaders betrokken bij het maken van attributen van de 100 jaar show, dit was echt super en werd enorm gewaardeerd!

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die binnen GV Klazienaveen een handje willen helpen op allerlei manieren. Laat het weten als je dit zou willen, we hebben u har(t)d nodig!

Samenwerking met scholen/externe partijen

 • We zijn nog steeds veel in samenwerking met de brede school door het aanbieden van lesuren op de ladder.
 • Het Nijntje Beweegdiploma is in 2019 in de samenwerking met de scholen verlopen. Leraren wilden niet een herhalingscursus volgen en kozen ervoor om op de geleerde basis te blijven lesgeven. Dat houdt in dat we de licentie hebben laten verlopen. Wellicht kunnen we dit als vereniging nog wel weer oppakken.
 • Ook dit jaar hadden onze jazzdames vanaf 17 jaar weer de samenwerking met de organisatie van miss Klazienaveen. Ze hebben samen getraind en opgetreden.  
 • We hebben in 2019 wederom met een aantal vrijwilligers geholpen bij de triatlon. Wij hebben €25 per vrijwilliger ontvangen voor de verenigingskas. Dit jaar hadden we en nieuwe plek aan de route die erg goed is bevallen. Helaas gaat het dit jaar niet door.
 • We hebben als bestuur overlegavonden bijgewoond met Sportief Klazienaveen om de sportverenigingen meer te laten samenwerken.
 • We hebben ook contact gehad met Dutch Gymnastics voor het organiseren van een show met meerdere verenigingen. Dit staat nog in de kinderschoenen maar hopen we te kunnen realiseren. Hierin zijn we afhankelijk van de structurele hulp die we echt nodig zijn om leuke dingen te kunnen organiseren. Dutch Gymnastics nam hierover contact op omdat we met de vereniging zo’n mooie show in het theater hebben neergezet.

Grote Clubactie
De Grote Clubactie is in 2019 weer en voor de laatste keer georganiseerd door Marinda Lippold. Het is erg zorgvuldig verlopen en we hadden weer een mooie opbrengst. Marinda zal moeten stoppen en we zijn op zoek naar een vervanger voor het jaar 2020.

Opleiding
Beau van Harteveld is geslaagd voor gym niveau 3.


Activiteitencommissie

 • De georganiseerde Glitter en Glamour Bingo was een groot succes en er is al een vervolg geweest op deze bingo in 2020.
 • Dit jaar is de pietengym wederom zeer succesvol georganiseerd door de activiteitencommissie voor onze jeugdleden.
 • De activiteitencommissie heeft veel ondersteuning gegeven in het organiseren van de 100 jaar show in het Atlastheater!

4.  Notulen vorige vergadering

We lopen de gestelde doelen vanuit de vorige algemene ledenvergadering 2019 nog even door.

Status gestelde doelen 2019:

 • Het aantal juryleden is verhoogd en we voorkomen inhuren van externe juryleden of contributieverhoging.
  Helaas is dit nog niet gelukt en zullen we hier actiever in moeten zijn naar ouders van turnsters. Daarnaast hebben we de samenwerking gezocht met andere verenigingen.

Idee aanwezig lid: Je verplicht ouders om de jurycursus te volgen of ze betalen €5 extra per wedstrijd om externe juryleden in te kunnen huren.

 • Het bestuur weet wat er binnen de vereniging leeft en kent de verbeterpunten en krachten.
  We weten wat de verbeterpunten en krachten zijn, maar helaas hebben we hier nog geen vervolg aan kunnen geven, omdat het voor 3 mensen teveel is om te doen naast de huidige taken. We gaan onze vitaliteitsonderzoek inzetten.
 • Onze ledenadministratie is op orde.
  Dit is op orde en er is alle vertrouwen dat deze op orde blijft. We blijven naar trainers opmerken dat het echt belangrijk is om tijdig inschrijvingen mee te doen en presentielijsten bij te houden.
 • Voorbereiden en uitvoeren van het 100 jaar bestaan feest.
  Het was een enorm karwei, maar was zeer geslaagd! We zijn er trots op wat we met elkaar hebben neergezet.
 • Toen bleek dat de film m.b.t. de het 100 jaar bestaan niet meer gemaakt zou kunnen worden zou er een promotiefilm worden gemaakt t.b.v. de vereniging. Een aantal opnames zijn hiervoor al voor gemaakt maar moet nog een verdere uitwerking krijgen. De communicatie verloopt moeizaam, maar het is een aandachtspunt.
 • De vereniging is rendabel en financieel gezond.
  We kunnen dit weer volmondig beamen en zijn hier erg blij mee. We zien wel dat een aantal lessen niet volledig rendabel zijn. We hebben gediplomeerde krachten in dienst met een aantal jaren leservaring, waardoor we steeds moeten afwegen wat te doen met een les als deze meer gaat kosten. Barbara blijft hier alert op. Ook hebben we het voorstel in 2018, om jaarlijks iets te verhogen meegenomen in de begroting van het nieuwe jaar.

We besluiten in deze algemene ledenvergadering dat we de eventuele verhoging voor het nieuwe seizoen uitstellen tot 1 januari 2021 i.v.m. Corona.

 • Jubileumfestiviteiten organiseren ter ere van ons 100 jarig bestaan. Voorbeelden: seizoensafsluiting, dans- en gymworkshops, cadeautje voor alle leden. Dit alles valt of staat met de financiële gezondheid van de vereniging.
  Tot onze spijt hebben we hier geen vervolg aan kunnen geven. De financiën waren niet stabiel genoeg om dit te organiseren.
 • Structureel regelen van een vrijwilligersavond.
  Door het ontbreken van voldoende mankracht hebben we dit niet kunnen organiseren.

We hopen een vrijwilligerscommissie te kunnen starten die dit soort zaken ook op kunnen pakken. We vinden het namelijk heel belangrijk om vrijwilligers te waarderen en aan de vereniging te blijven binden.

 • Onderlinge wedstrijden met omliggende dorpen organiseren.
  Dit blijven we om het jaar doen en 2019 was niet het jaar waarin dit zou plaatsvinden.

In 2020 heeft dit evenement niet plaatsgevonden i.v.m. Corona.

 • Opleiden trainers en aan de vereniging laten binden.
  Beau heeft een opleiding gevolgd en we blijven trainingen aanbieden aan trainers wanneer dit nodig is. Wanneer trainers een opleiding volgen die is bekostigd door de vereniging dan zullen we hiervoor een contract opstellen. Hierin staat benoemd dat als de trainer binnen een bepaalde tijd vertrekt de opleidingsgelden zal moeten terug betalen.

5. Ingekomen stukken
De vereniging heeft een erg groot mailaanbod van deelname aan wedstrijden of demo’s. Voor zover het mogelijk is proberen we deel te nemen aan wedstrijden die voor ons toegankelijk en haalbaar zijn.

Daarnaast is er een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd door de gemeente

Tevens hebben we veel mails ontvangen ter voorbereiding voor het lokaal sportakkoord van de gemeente Emmen.

6.  Agendapunten

6a Vacature bestuur 2020

Er is een vacature geplaatst op de website en social media voor nieuwe bestuursleden, hier is tot dusver geen reactie op geweest. Zoals het bestuur nu draait vraagt het veel tijd van iedereen. Het is echt nodig dat er mensen bij komen. We zullen iedereen nog via de trainers benaderen. Hebben we geen reactie aan het einde van de zomervakantie dat gaat het huidige bestuur zich in de vakantie beraden over wat te gaan doen en beslissen of ze op deze manier door willen gaan.

Idee aanwezig lid: Duidelijke boodschap sturen naar de leden met een deadline dat anders het huidige bestuur stopt.

Mensen persoonlijk benaderen.

Wellicht vergoeding geven aan bestuursleden en/of vrijwilligers. Deze vergoeding zou je kunnen wegen qua zwaarte functie.

6b Lokaal Sportakkoord

G.V. Klazienaveen heeft getekend voor het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Emmen. We werken mee aan 3 ambities:
A. Iedereen die dat wil de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan natuurlijk bewegen, sportieve activiteiten, sport en topsport.
B. Bij te dragen aan een gezonde samenleving
D. Sportverenigingen die dat willen zich te laten ontwikkelen tot samenlevingspartner.
We gaan hier in 2020 uitwerking aan geven.

6b Vitaliteitsonderzoek

De vereniging heeft mee gedaan aan een onderzoek voor Vitaliteit binnen de vereniging. Dit onderzoek zullen we gaan delen als de uitkomsten binnen zijn vanuit de verenigingsadviseurs van de gemeente. Hier wordt ook gelijk een advies aan gekoppeld waar we naar alle waarschijnlijkheid aan gaan werken.

7.   Doelen van de vereniging

De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2020 of langere termijn:

 • Het bestuur is uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden.
 • We hebben een nieuwe aandachtsfunctionaris voor de Grote Clubactie.
 • We zijn diverse commissies gestart die het bestuur kunnen ondersteunen.
 • We hebben stappen kunnen zetten in de 3 ambities waarvoor we hebben getekend in het Lokaal Sportakkoord.
 • We zijn een vitale vereniging en hebben hiervan ondersteuning gekregen van de verenigingsadviseurs.
 • Samenwerkingen met andere turnverenigingen zijn gerealiseerd.
 • We gaan in samenwerking met Dutch Gymnastics een show realiseren.
 • Het aantal juryleden is verhoogd en we voorkomen inhuren van externe juryleden of contributieverhoging
 • De vereniging beschikt over een mooie promotiefilm waarin alle takken van de vereniging zichtbaar zijn.
 • Vrijwilligersavond organiseren (structureel)


8. Financiën

Barbara geeft uitleg over het boekjaar 2019. Ze geeft aan hoe ze is gestart als penningmeester binnen de vereniging net na de 100 jarige show. De financiën waren niet op orde en hier hebben we meteen actie op ondernomen:

 • Samen met de trainers en commissies nadenken hoe er geld gerealiseerd kon worden.
 • Groepen samengevoegd of bepaalde lessen afgestoten i.v.m. rendabiliteit.
 • Regelingen afgesloten met de gemeente en de laatste rekeningen van het Atlas theater.
 • Het geld goed bewaakt voor de vereniging.
 • Storno’s inzichtelijk gemaakt en achter het geld aan gaan door contact te zoeken met de niet betalende leden.
 • De strippenkaarten zijn afgeschaft en hierdoor hebben we meer structureel betalende leden binnen gehaald. Dit was ook één van de vragen die naar voren is gekomen in de algemene ledenvergadering van 2018/2019.
 • Acties van de activiteitencommissie.

Door al deze acties kunnen we gelukkig nu melden dat de vereniging weer financieel gezonder is. We zijn de spaarrekening weer aan het opbouwen en dat is positief.

Voor 2020 is het doel om natuurlijk de vereniging financieel gezond te houden en daarnaast nog meer acties te zetten op de storno’s. Er zijn best veel storno’s door onvoldoende saldo of een bewuste terugboeking door leden. We wensen voor 2020 dat leden met (tijdelijke) financiële strubbelingen dit durven aangeven zodat we afspraken kunnen maken.

We zijn van mening dat iedereen moet kunnen sporten en willen graag samen hierover nadenken. Storno’s zijn niet de oplossing, deze kosten de vereniging extra geld (hier moeten we voor betalen) en is ook geen structurele oplossing. We zullen leden die regelmatig storneren uiteindelijk moeten verwijderen uit de les.

9. W.v.t.t.k / rondvraag

 • Vraag lid: De turnselectiegaat als laatste les naar de Jumping hal in Emmen. Komt hier ook een financiële vergoeding voor vanuit de vereniging? Voorstel is om de sokken die aangeschaft moeten worden te kopen als vereniging, zodat deze hergebruikt kunnen worden. We hebben als bestuur ons wel voorgenomen om dit punt breder op te pakken met de trainers en hier 1 lijn in gaan trekken.
 • Vraag lid: Turnmaterialen in zaal de Voeghoutenstraat worden deze gecontroleerd en is er overleg met de gemeente of er materialen uit de andere zalen gehaald kan worden of deze verhuisd mogen worden?

Simone geeft aan dat er al een paar jaar klachten zijn ingediend bij de gemeente voor de brug, maar deze wordt telkens gecontroleerd en goedgekeurd. We gaan contact zoeken met de gemeente om te kijken of er wellicht iets omgeruild kan worden vanuit een andere zaal waar geen gymvereniging in zit.

10. Sluiting

Simone sluit de vergadering om 20:30 online.

————————————————————————————————————————————————————————————

Notulen Algemene ledenvergadering 28 maart 2019

 1. Opening

Simone Veenstra (voorzitter) opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Er waren 4 leden aanwezig.

 1. Vaststellen agenda

Simone heeft het huidige bestuur voorgesteld:

 • Simone Veenstra (voorzitter)
 • Anja Plas (secretaris)
 • Anita Vos (penningmeester), zal gaan aftreden en Barbara Sens neemt dit over.
  Barbara kon door werk helaas niet aanwezig zijn.
 • Marjan Kloese (algemeen lid)

  3. Mededelingen

 • In 2018 moest Michel Bos stoppen binnen het bestuur, als algemeen lid.
 • Vrij kort hierop is Marjan Kloese benaderd en zal ze met deze ledenvergadering officieel tot het bestuur toetreden.

2018 is een jaar geweest waarin er veel financiële zaken zijn aangepakt. Zaken die veelal niet zichtbaar zijn voor leden. Daarnaast nam het veel tijd in beslag voor het organiseren van het 100 jaar bestaan in 2019.

Afscheid en welkom trainers:

In 2018 hebben we afscheid genomen van:

 • Niels Wesseling als trainer van Freerunning, Beau heeft zijn lessen over genomen.
 • Heleen Maatje als assistent, dit ging met stille trom.
 • Lisanne Pals als assistent Streetdance, wegens tijdgebrek gestopt.

Voor streetdancegroep Unlimited Dancers is er een nieuwe trainster gekomen, Chantal Keuter.

Vrijwilligers
Het bestuur was ook in 2018 erg blij met het aantal vrijwilligers dat zich structureel inzet voor de vereniging. Dit zijn o.a. Marinda Lippold die de grote clubactie organiseert, Mirel Lambers voor zaalbeheer en de activiteiten commissie die het bestuur ontlast in hun taken. De leden zijn; Marissa Bol, Jennie Wassink, Melanie Hovenkamp, Sandra de Roo en Marleen Bol. Er is een vacature voor de activiteitencommissie en we gunnen het deze dames enorm dat de groep wordt uitgebreid met een paar mensen om een leuke taakverdeling te kunnen maken.

In 2018 is de ledenadministratie van Michel overgenomen door Jennie Wassink.

Bij aanvang 2018 is Bianca Bruning gestart met het maken van de nieuwsbrief, helaas moest ze hier ook weer mee stoppen toen haar dochter ging stoppen met turnen.

Samenwerking met scholen/externe partijen

 • We zijn nog steeds veel in samenwerking met de brede school door het aanbieden van lesuren op de ladder.
 • Het Nijntje Beweegdiploma loopt in 2018 nog steeds door met de scholen, ze vinden het lesaanbod leuk, maar er is twijfel of ze het beweegdiploma willen verlengen door een nieuwe proef te moeten doen.
 • Ook hebben we in juli 2018 gedanst bij de jaarafsluiting van Dansschool Dan’s Entertainment die plaats vond in het Atlas theater.
 • We hebben een dans voor de miss verkiezing Klazienaveen gemaakt en deze samen met de missen opgevoerd. De missen en meiden van jazz 6 hebben hier samen voor getraind.
 • We hebben in 2018 een aantal vrijwilligers geleverd voor de triatlon. Wij hebben €25 per vrijwilliger ontvangen voor de verenigingskas. We hopen in 2019 op een hogere opkomst om zo leuke dingen te kunnen doen voor onze leden in het jubileumjaar.
 • We hebben overleg avonden bijgewoond met Sportief Klazienaveen om de sportverenigingen meer te laten samenwerken.

AVG
In 2018 is gestart met het opstellen van een document die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We hebben als vereniging meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens en voldoen hier nu aan.

Ook is de privacyverklaring op de website hierop aangepast.

Tevens is ons huishoudelijk regelement aangepast, hierin staat zaken als besluitvorming.

Turnhal

De turnhal is inmiddels weer in gebruik genomen, het voldoet nu aan de voorwaarden die vanuit de gemeente zijn gesteld. We zijn blij dat er een turnhal is waar alles goed geoefend kan worden.
We zijn overigens gestart met een voorselectie, het moet bekeken worden in 2018 of dit voldoende leden zijn om het rendabel te kunnen laten zijn.

Juryleden turnen

Met het vertrek van één van de jeugdleden zal ook haar moeder niet meer jureren voor de vereniging.

Gelukkig hebben Dorien Heller en Maud Vos het jureerdiploma TD1 gehaald en zijn er jeugdleden bij gekomen waarvan de moeder Jitske Jonkman ook beschikt over een TD1 brevet, hierdoor kan een deel weer gewaarborgd zijn om deel te nemen, maar het blijft belangrijk dat er alsnog ouders zich aanmelden.

Grote Clubactie

De Grote Clubactie is in 2018 wederom georganiseerd door Marinda Lippold. Het is erg zorgvuldig verlopen en we hadden weer een mooie opbrengst van €1242,10.

Inbreng leden: De Grote Clubactie was beter geregeld afgelopen jaar omdat de kinderen niet met geld over straat hoefden. Tevens was het administratief beter geregeld. Dit jaar gaan we het zeker weer op deze manier doen.

Opleiding
Beau van Harteveld is gestart met gym niveau 3. We hopen dat ze deze spoedig kan gaan afronden.

Rendabiliteit groepen
We hebben moeten kijken naar de groepen of deze rendabel genoeg zijn. Tijdens het uitzoeken werd al snel duidelijk dat binnen de ledenadministratie nog wel een inhaalslag gemaakt kon worden en dat er meer gereageerd moet worden op storno’s. De huidige penningmeester lukt het niet goed om dit rond te krijgen en in goed overleg besluiten we een vacature te plaatsten.
In 2019 zal dit de volledige aandacht gaan krijgen na het 100 jaar bestaan feest.
Ook zijn er al acties geweest binnen groepen die niet rendabel zijn. Het meer promoten, maar ook groepen die zijn samen gevoegd zoals Streetboys en Streetkidz.

We zijn gestart met een nieuwe les, Jumping. De aanschaf voor trampolines was een behoorlijke investering en we hopen dat deze les goed zal gaan draaien. We hebben besloten dat we alleen lidmaatschappen aangaan op Jumping en niet gaan werken met strippenkaarten omdat dit onvoldoende financiële zekerheid biedt voor deze les.

Pietengym en Sinterklaashuis
Dit jaar is de pietengym alleen georganiseerd voor onze jeugdleden.
De reden hiervan is dat de brede school de pietengym heeft gezien als het feestje van de vereniging, omdat het vervolgens ook leden met zich mee kan brengen. Uiteindelijk was het de bedoeling dat de vereniging dit feest alleen ging organiseren. Als vereniging vinden we dat het een activiteit moet zijn voor alle kinderen in Klazienaveen, maar het is te groot om de organisatie alleen op ons te nemen.
Dit heeft ook te maken met de ervaring dat nooit is gebleken dat er een stijging van gymleden is na de pietengym.

De jazz- en streetdance afdeling hebben twee keer een zaterdag opgetreden in het Sinterklaashuis, dit was erg leuk!

Verenigingskleding
Er zijn in 2018 trainingspakken en hoodies aangeschaft voor de wedstrijdgroepen binnen de vereniging.

 1. Notulen vorige vergadering

We lopen de notulen van de vorige algemene ledenvergadering 2018 nog even kort door. Er zijn geen vragen of opmerkingen van de aanwezige leden.

Status gestelde doelen 2018:

 • We maken 2x per week gebruik van de turnhal.
  Er is helaas gebleken dat zonder een forse contributieverhoging dit niet mogelijk is.
  We hebben bestuurlijk het besluit genomen om door te gaan met 1x turnhal en 1x gymzaal.
 • Het aantal juryleden is verhoogd en we voorkomen inhuren van externe juryleden of contributieverhoging.
  Dit doel is behaald, er zijn twee mensen geslaagd voor de jurycursus. Met het gaan van leden zien we ook dat ouders stoppen met jureren. Het is belangrijk dat ook nu ouders worden benaderd om deel te nemen aan de jurycursus en dat bestaande juryleden de vervolgcursus TD2 gaan volgen.
 • Het bestuur weet wat er binnen de vereniging leeft en kent de verbeterpunten en krachten.

Onze vereniging biedt geen sportkantine waar ouders contact met elkaar hebben of leden met elkaar kunnen vertoeven. Het is vrij individueel en er is altijd een kort contact tussen de docent en de ouders van leden. Als bestuur zijn we wel benieuwd en we willen graag onderzoeken wat er leeft onder onze leden.

We hebben daarom contact gehad met de verenigingsadviseurs vanuit de gemeente Emmen. We hebben onze visie en doelen gedeeld en uitgelegd dat we hier wel benieuwd naar zijn.

De verenigingsadviseurs willen hierin ondersteunen door een onderzoek in te stellen onder onze leden en wellicht ook trainers of vrijwilligers.
Dit doel is behaald, we hebben samen met verenigingsadvies een enquête mogen opstellen en deze is door hun uitgevoerd. De uitkomsten zijn bekend en we gaan deze na het 100 jaar feest in april 2019 met verenigingsadvies bespreken.

 • De activiteitencommissie heeft in 2018 een goede basis en de middelen om leuke dingen te organiseren.
  De activiteitencommissie is een gedreven groep leden die zelfstandig opereren binnen de vereniging. Er is sprake van goede communicatie met het bestuur.
  • Onze ledenadministratie is op orde. We hebben geconstateerd dat Jennie de basis goed op orde heeft. Een verbeterpunt is het goed controleren en bijhouden van de presentielijsten met een snelle terugkoppeling door de trainers.
  • Voorbereiden van het 100 jaar bestaan feest. Dit heeft enorm veel tijd in beslag genomen.
  • We willen graag een goede geluidsinstallatie in het jaar 2018 voor onze demo’s buiten.
   Deze is aangeschaft en zijn we heel tevreden over en blij mee.
 • Al onze wedstrijdgroepen beschikken bij demo’s en wedstrijden over uniforme kleding.

Ook is er een mogelijkheid dat leden gepersonaliseerde kleding kunnen aanschaffen.

We hebben ook de mogelijkheid dat een groep wordt gesponsord met T-shirts.
Doel is behaald. Er zijn trainingspakken en hoodies aangeschaft. We gaan kijken naar de optie om gepersonaliseerde kleding nogmaals aan te bieden in 2019.

 • De vereniging beschikt over een mooie promotiefilm waarin alle takken van de vereniging zichtbaar zijn. Dit is helaas nog niet gelukt. Door de voorbereiding van het 100 jaar feest is dit in de wacht blijven staan.
 • De rendabiliteit van alle groepen is goed in kaart gebracht.
  Deze is voor een groot deel bekend en zal in 2019 worden vervolgd. Het ligt in lijn der verwachting dat we een contributieverhoging moeten doorvoeren.
  • Inbreng leden: Waarom niet elk jaar de contributie verhogen met klein percentage om het rendabel te houden voor de vereniging? Hier denken we als bestuur ook over na. We hebben nu al bijna 7 jaar de contributie niet verhoogd, dus het lijkt ons ook beter om bijvoorbeeld op basis van koopkrachtstijging jaarlijks een contributieverhoging door te voeren.
 • Openstaand uit 2017: Foto’s van alle trainers en wellicht bestuursleden vermelden op de website, zodat eventuele nieuwe leden een gezicht bij iedereen hebben.

Inmiddels zijn er foto’s van alle trainers en bestuursleden en zullen we deze kunnen gebruiken voor de website.

 1. Ingekomen stukken
  De vereniging heeft een erg groot mailaanbod van deelname aan wedstrijden of demo’s.
  Voor zover het mogelijk is proberen we deel te nemen aan wedstrijden die voor ons toegankelijk en haalbaar zijn.
 2. Agendapunten:

6.a. Contributieverhoging

Het voorstel van het bestuur is om de contributie per 1 april 2019 te verhogen met 5% en na de zomer nog eens te verhogen met 5%. De verenigingskas moet aangevuld worden na het 100 jarig bestaan van de vereniging en de vele zaken die aangeschaft zijn in 2018. Overigens heeft er al meerdere jaren geen verhoging plaats gevonden, maar zijn zaaluren en lonen van trainers wel verhoogd.

De aanwezige leden vinden het prettiger om nu 1x een verhoging door te voeren van 10% omdat dit duidelijker is. We besluiten dan ook gezamenlijk dat de contributie per 1 april 2019 verhoogd gaat worden met 10%. De leden worden aankomend weekend hierover geïnformeerd.
Daarnaast wordt voorgesteld om jaarlijks een bepaald % te gaan verhogen zodat het geleidelijk aan gaat.

6.b. Leden toelaten die minder bedeeld zijn en dit deels vanuit de vereniging sponsoren

We denken na om leden toe te laten die bijvoorbeeld onder minima vallen.
Hoe denken de aanwezige leden hierover?
Het moet wel echt inkomensafhankelijk zijn, bijvoorbeeld via participatieregeling, zodat het goed geregeld wordt en er geen misbruik van gemaakt kan worden. Nu wordt er ook gebruik gemaakt van de participatieregeling maar zijn bepaalde lessen niet mogelijk omdat voor een volledig jaar de contributie duurder is. Als bestuur kun je dan de keus kunnen maken dat een kind bijvoorbeeld wel mag gaan turnen en zo niet uitgesloten wordt. Zogenaamd maatwerk voor iedereen.

6.c. Korte terugblik 100 jaar bestaan

Reactie leden: Alle lof voor hoe het geregeld is. Heel professioneel, het zag er super uit! Het magazine ziet er mooi uit. Alle groepen zijn erbij betrokken, ook al deden ze niet mee, maar werden ze getoond op het scherm in de zaal.

Komt er nog een DVD? Dit is nog wel een wens, we zijn hierover in overleg met Malissa (cameravrouw).

De Blingo was ook super geregeld en leuk! Misschien kunnen we hier een jaarlijks evenement van maken voor de vereniging.

 1. Doelen van de vereniging

De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2019 of langere termijn:

  • Het aantal juryleden is verhoogd en we voorkomen inhuren van externe juryleden of contributieverhoging,
  • Het bestuur weet wat er binnen de vereniging leeft en kent de verbeterpunten en krachten.
  • Onze ledenadministratie is op orde.
 • Voorbereiden en uitvoeren van het 100 jaar bestaan feest.
 • De vereniging beschikt over een mooie promotiefilm waarin alle takken van de vereniging zichtbaar zijn.
 • De vereniging is rendabel en financieel gezond.
 • Jubileumfestiviteiten organiseren ter ere van ons 100 jarig bestaan. Voorbeelden: seizoensafsluiting, dans- en gymworkshops, cadeautje voor alle leden. Dit alles valt of staat met de financiële gezondheid van de vereniging.
 • Structureel regelen van een vrijwilligersavond.
 • Onderlinge wedstrijden met omliggende dorpen organiseren.
 • Opleiden trainers en aan de vereniging laten binden.

 8. Financiën

Anita Vos (penningmeester) geeft uitleg over de jaarrekening van 2018.

2018 en begin 2019 heeft een groot gat in de begroting van de vereniging geslagen. Onze spaarrekening is dan ook bijna “leeg”. Hier hebben we een heleboel zaken voor aangeschaft en natuurlijk het 100 jarig bestaan van georganiseerd.

Inbreng leden: Kunnen de strippenkaarten nog wel uit voor de vereniging? Deze moeten we ook meenemen in de contributieverhoging. Tevens gaan we in 2019 uitzoeken hoe we hier mee om willen gaan.

Er worden veel contributies gestorneerd. Hier gaan we dichter bovenop zitten. Voor alle storno’s moet de vereniging betalen en dit gaan we doorbelasten naar de leden die storneren.

Het is noodzakelijk om de spaarrekening van de vereniging weer aan te vullen.

We bespreken de doelen en begroting van 2019 op het gebied van financiën.

 9. W.v.t.t.k / rondvraag

 • Meer stemmen binnen halen voor de verdeling van het bedrag van de Rabobank. Meer promotie nodig.
 • We kunnen de vereniging aanmelden bij de Vriendenloterij. Dit gaan we uitzoeken.
 1. Sluiting

Simone sluit de vergadering om 21:20 en bedankt de aanwezigen. Volgend jaar plannen we de Algemene ledenvergadering eind maart 2020.

===================================================

Algemene ledenvergadering 29 maart 2018 

 

 1. Opening

Simone Veenstra (voorzitter) opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn 8 leden aanwezig op de vergadering. Onze penningmeester Anita Vos moest helaas afzeggen voor vanavond.

 1. Vaststellen van de agenda

Er zijn geen punten toegevoegd aan de agenda.

 1. Mededelingen en veranderingen binnen het bestuur

Simone heeft het huidige bestuur voorgesteld:

 • Simone Veenstra (voorzitter)
 • Anja Plas (secretaris)
 • Anita Vos (penningmeester)
 • Michel Bos (algemeen lid)

In 2017 moest Alja Kuiper helaas stoppen binnen het bestuur als algemeen lid, deze functie is nog steeds vacant.

2017 is een jaar geweest waarin er veel organisatorische zaken zijn aangepakt. Ook zaken die niet zichtbaar zijn voor leden. Hiermee hebben we het dan o.a. over aanpassen en schrijven van beleid.
Vrijwilligers
Het bestuur is erg blij met het aantal vrijwilligers dat zich structureel inzet voor de vereniging. We hebben een zeer actieve activiteitencommissie die het bestuur ontlast in hun taken.
De leden zijn; Marissa Bol, Jennie Wassink , Bianca Heller, Aniek Jonker, Melanie Hovenkamp, Sandra de Roo en Wilma Wehkamp. Dit jaar hebben ze ook de Pietengym georganiseerd en gezorgd voor de kerstchocolade en koekjes, het bestuur werd hier volledig mee ontlast.
Jennie Wassink heeft de mailbox van de vereniging overgenomen.

Ledenadministratie
In 2017 is de ledenadministratie van Melanie Schonewille overgenomen door Michel Bos.
Michel is echter ook recent gestopt met de ledenadministratie, maar blijft wel zijn bestuurstaak uitvoeren. Het was merkbaar dat er zaken bleven liggen en Michel heeft zelf aangegeven dat dit voor hem niet haalbaar was. Jennie Wassink heeft de ledenadministratie overgenomen.

Samenwerking met scholen/externe partijen

We werken nog steeds veel samen met de brede school door het aanbieden van lesuren op de activiteitenladder.

Er is een start gemaakt met het Nijntje Beweegdiploma en het gestelde tijdspad is voor een diploma niet haalbaar gebleken. Het bestuur is nog steeds in contact met Marten van de Waard hierover als schakel tussen de scholen en de vereniging. De vereniging is hierin niet leidend en afhankelijk van de scholen en brede school.

Ook waren we uitgenodigd voor de jaarafsluiting van Dansschool Dan’s Entertainment die plaats vond in Coevorden.

Glazen Huis

We hebben voor het eerst deelgenomen aan het glazen huis. De turn en streetdance groepen hebben hier een mooie demo neergezet en een opbrengst achtergelaten. Erg leuk was de fotoshoot actie die turnen had georganiseerd.

FreerunninG

De opgezette FreerunninG hebben we verplaatst van de zaterdag naar de donderdag, het is echter gebleken dat er onvoldoende animo voor is. Het mooie is dat met het opzetten van deze les de vereniging ook de Cultuurprijs voor Jeugd (een geldbedrag) had gewonnen. Nu deze lessen geen vervolg meer hebben is dit in principe ook niet meer tot onze beschikking. Dit is nog terug gelegd bij de gemeente en we hopen dat we deze mogen gaan inzetten binnen de reguliere freerunlessen. Hier komen we in 2018 op terug.

Onderlinge wedstrijden gym

Hier hebben we voor het eerst aan mee gedaan in 2017 en is ons goed bevallen. We zijn eerste geworden. We zullen ook de volgende wedstrijden weer gaan deelnemen, dit is 1x per 2 jaar.
Sluiting turnhal

De turnhal is een tijd gesloten geweest en we hebben alle lessen zo goed mogelijk geprobeerd op te vangen. Dit is in tegenstelling tot andere turnverenigingen erg goed gelukt en daar zijn we erg blij mee.

Jurylid Turnen

Wilma Wehkamp heeft de jury cursus TD2 met een positief resultaat behaald, dat houdt in dat ze nu ook voor de turnsters op dit niveau kan jureren.
Ook dit jaar ondervinden we dat er net voldoende mensen zijn die kunnen jureren voor onze leden.
Marjan Kloeze die ook voor ons jureert heeft echter aangegeven dat ze dit niet meer kan doen.

We zijn écht juryleden nodig om deelname aan wedstrijden te kunnen garanderen.
Grote Clubactie

De Grote Clubactie is in 2017 georganiseerd door Marinda Lippold, het is erg zorgvuldig verlopen en we hadden weer een mooie opbrengst. Het was echter wel zichtbaar dat het bedrag is terug gelopen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de klachten van het jaar ervoor die van leden/ouders zijn binnen gekomen en er minder motivatie is geweest voor dit jaar.

Wedstrijdgroepen
Er wordt getraind door 2 streetdance en 3 jazz dance groepen om te gaan deelnemen aan wedstrijden. Bij de jazz groepen zijn er al deelnames geweest aan wedstrijden en binnen de streetdance is er best veel verloop geweest waardoor het nog niet mogelijk is geweest om deel te nemen aan een wedstrijd, we hopen dat dit snel zal volgen!

Opleiding
Zowel binnen de dans als turnen zijn er veel opleidingen geweest.
Noa Timmerman, Lisanne Pals, Romy Kamies hebben de opleiding assistent dans gehaald.
Graag willen we hun verbinden aan onze vereniging en als er potentie en middelen voor zijn een vervolgopleiding aanbieden.
Ook Beau van Harteveld, onze gymdocent is geslaagd voor niveau 2 en gestart met gym niveau 3 en we hopen dat ze deze in 2018 zal gaan afronden.
Afscheid en welkom docenten
In 2017 hebben we afscheid genomen van meerdere docenten, we hebben afscheid genomen van zowel Assunta als  Annie, die meer dan 30 jaar binnen de vereniging hebben gewerkt als gymdocenten. Het afscheid van Assunta is meer achter de schermen geweest omdat ze al een tijdje buiten het beeld van de leden was en Annie heeft van alle kindergroepen van een mooi afscheid kunnen genieten.
Ook hebben we dit jaar afscheid genomen van Angelique, ze gaf met veel plezier turnles maar kon dit helaas niet meer combineren met haar reguliere baan.
Naast het verwelkomen hebben we ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van Dorien Klasens, ze was gestart met de Acrogym, maar kon dit vervolgens niet meer combineren met haar nieuwe baan. Hiermee moesten we helaas ook afscheid nemen van de Acrogym omdat er geen vervangend docent kon worden gevonden.

Met het vertrek van trainers verwelkom je ook weer nieuwe, Beau van Harteveld was al in beeld als assistente en heeft de opleiding gedaan om zelfstandig te mogen lesgeven. Ze is nog bezig met het afronden van de opleiding gymleider 3. Beau heeft zowel de gymlessen op maandag als de turnles van Angelique over genomen. De gymles doet ze samen met Niels Wesseling, al bekend van de Freerunning en Niels heeft op zijn beurt de gymlessen op woensdag van Annie overgenomen samen met Melissa Wittendorp.
Er zijn ook nieuwe assistentes binnen de turngroepen, dat zijn Maud Vos, Dewy Klaasens en Gwen Dijkstra. Ook Heleen is nog steeds in beeld maar haar school/werk laat dit niet altijd meer toe.

Grote groepen
Vorig jaar is benoemd dat er gekeken ging worden naar het splitsen – en aanbieden van een 2e lesuur Yoga/pilates en Zumba.
I.o.m. Diny en Elise is dit helaas niet gelukt. Dit heeft te maken met de vrije zaaluren en de uren dat ze zelf kunnen. Er is daarom eind dit jaar helaas een ledenstop gezet op de yoga/pilates.

Verenigingskleding
Het huidige aantal trainingspakken die er zijn voor de turnleden is onvoldoende en er zijn ook nieuwe wedstrijdgroepen gevormd die we ook graag uniform op wedstrijden willen laten verschijnen.
Michel heeft de mogelijkheden en kosten voor ons onderzocht en in 2018 zal dit meer fysiek vorm gaan krijgen.

Ten tijde van deze vergadering zijn de nieuwe pakken en hoodies al gedragen bij de D2D en zijn er alleen maar positieve geluiden.

Maandelijks incasseren.
We zijn per 1 januari begonnen met maandelijks incasseren. Hoewel dit in het begin nog vragen opriep zijn we erg blij met dit besluit. De bondscontributie wordt per kwartaal geïncasseerd omdat wij het ook op deze manier moeten afdragen aan de KNGU.

 

 1. Notulen vorige vergadering

We lopen de notulen van de vorige algemene ledenvergadering 2017 nog even kort door.

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

Status gestelde doelen 2017:

 • Het maken van een promotiefilm van de hele vereniging.

Dit is nog niet gereed, hierin zijn we afhankelijk van de vrijwilliger die dit op zich wilde nemen. Misschien moeten we overwegen om hier iemand anders voor te vragen.

 • Foto’s van alle trainers en wellicht bestuursleden vermelden op de website, zodat eventuele nieuwe leden een gezicht bij iedereen hebben.

Dit is nog niet gereed, heeft geen prioriteit gehad.

 • Vrijwilligersbeleid schrijven en hiervoor een commissie aanstellen.

Deze is voor het grootste deel over te nemen vanuit de cursus MVKT, we hebben echter geen mensen kunnen vinden die in deze commissie willen zitten.

 • Samenwerken met bassischolen door lessen te gaan geven in de gymles. Hiermee kunnen ze kennis maken met diverse sporten en kan het voor de vereniging leden opleveren.

Onze lessen zijn en worden voortdurend gepromoot op diverse basisscholen, ook middels de brede school ladder.

 • Ouders vragen om de jurycursus turnen te volgen.

Na het behalen van TD1 heeft Wilma Wehkamp ook de opleiding TD2 behaald.

 • We blijven aandacht geven en promoten van groepen die minder goed lopen.

Dit hebben we gedaan en alle groepen zijn vergroot, dit m.u.v. de dames jazz groep.

 • Daadwerkelijk starten met plannen maken voor het jubileumjaar in 2019.

Er zijn al wat ideeën over tafel gekomen en het Atlas theater is besproken, dit zal zijn verdere uitwerking in 2018 hebben. We hebben Norbert Bruning bereid gevonden om een verenigingsgids te gaan samenstellen.

 • Zo langzaam aan lopen de zaaluren volledig vol tot 21.00 uur in de avond. Lessen na dit tijdstip worden vaak niet goed meer bezocht en zijn niet aantrekkelijk.

Wat kunnen we nog doen om meer aan te kunnen bieden? Dit hoeft niet eens om nieuwe lessen te gaan, maar ook lessen die we willen uitbreiden naar 2 maal per week. Zou het kunnen dat we een eigen ruimte gaan creëren? Een grote stap maar zeker het uitzoeken waard.

Een eigen ruimte is op dit moment nog niet haalbaar maar een onderzoek is gestart. Er heeft een gesprek plaats gevonden met Joop Roos die wel mogelijkheden ziet.

Tevens hebben we nog gekeken naar de vrije zaaluren van het Esdal College en Sporthal De Zon. Deze hadden echter ook geen mogelijkheden voor ons.

 • We willen focus gaan leggen op ons vrijwilligersbeleid. Meer Vrijwilligers in Korte Tijd kan worden afgerond, maar moet daarmee niet doodbloeden. Het is dus belangrijk dat we iemand vinden die dit proces gaat bewaken en in beweging houdt.

Ook moeten de eerste contacten actief gelegd worden met de nieuwe vrijwilligers.

Er zijn contacten geweest met nieuwe vrijwilligers, wat hieruit is voortgekomen is al eerder genoemd in wat 2017 heeft gebracht. Helaas is de naaigroep die was samengesteld uit deze MVKT niet van de grond gekomen en zouden we deze nog graag willen samenstellen.

De was wordt na demo’s verdeeld over was-moeders en dat is een behoorlijke ontlasting voor de docent.

 • Actief zoeken en aanbieden naar passende cursus/scholing aan assistenten en trainers.

We zijn nieuwe lessen gestart, Bootcamp, Full Body Cross, Streetdance selecties. Binnenkort willen we ook starten met jazz wedstrijdgroepen.

Dit blijven we aanbieden en een aantal hebben zoals genoemd ook de opleiding voltooid.

 1. Ingekomen stukken

De vereniging heeft een erg groot mailaanbod van deelname aan wedstrijden of demo’s.
Voor zover het mogelijk is proberen we deel te nemen aan wedstrijden die voor ons toegankelijk en haalbaar zijn.

 1. Bespreekpunten

6a. Contributieverhoging

Het gebruik van de turnhal is nog steeds een hot item binnen STE en daarmee ook binnen ons bestuur. Ook dit jaar zijn er nog veel onzekerheden over het blijven gebruiken van de turnhal.

Als bestuur maken we een calculatie om te kijken of er mogelijkheden zijn tot het 2x per week afnemen van lessen in de turnhal.

Bij meer huur afname is er meer kans op het voortbestaan. Ook is het zo dat wanneer er onvoldoende afname is en er wel kan worden voortbestaan dat de huur verhoogd zal worden naar twee maal het huidige tarief.

Dit alles zal zorgen voor het moeten doorvoeren van een verhoogde contributie.

Nu kan het een overweging zijn om 2x af te nemen en daarmee een verhoging doorvoeren waarvoor dan ook 2x gebruik kan worden gemaakt van de hal. Hoe denken de aanwezige leden hierover?

Er zijn 2 leden aanwezig met turnende kinderen. Zij vinden het aantrekkelijker om 2x te turnen in de turnhal, ook als dit een contributieverhoging met zich meebrengt. Er  moeten dan nog wel een aantal zaken veranderen: de troep maar daar worden opgeruimd om het pand, de verlichting en het toilet moeten op orde gemaakt worden. We nemen dit mee in de volgende vergadering met het STE.

Binnen de jazzdance zal er deelname zijn aan wedstrijden, deze wedstrijden kosten gemiddeld €25,= per groep. Binnen turnen worden kosten doorberekend aan de leden. Dit zal dan ook gelijk moeten worden getrokken met de dansafdeling. Hoe denken de aanwezige leden hierover?

De leden die betrokken zijn bij de dansafdeling stemmen in met een minimale contributieverhoging voor de wedstrijdgroepen, zodat hier de wedstrijdkosten van betaald kunnen worden.

6b. Juryleden turnen

Binnen turnen is er sprake van een juryleden tekort en zullen de turnsters in 2019 met het aantal

van 29 turnsters mee gaan doen aan wedstrijden en moeten we meer juryleden aan gaan melden.

Ook wordt er geturnd op divers niveaus en is er vraag naar juryleden voor TD1 en TD2 of TD3

Als er onvoldoende juryleden zijn dan moeten we gebruik maken van betaalde juryleden van andere verenigingen en zullen we een contributieverhoging door moeten voeren tenzij zich voldoende mensen aanmelden om de cursus te volgen. Moeten we de cursus voor een familielid verplicht stellen als een kind turnt?

We vinden niet dat het verplicht gesteld moet worden, omdat je wel gevoel moet hebben bij turnen. Echter moet er wel het gesprek opgestart worden met de ouders dat we een keuze moeten maken, of de kosten doorberekenen van het inhuren van juryleden of een aantal ouders moeten de cursus gaan volgen.

6c. 100 jaar bestaan/uitvoering
Op 9 maart 2019 bestaat onze vereniging 100 jaar.
We willen dit vieren met al onze leden in het Atlas theater. Ook zullen de groepen dan een uitvoering gaan geven in een echt theater!
2018 zou het jaar zijn waarin onze twee jaarlijkse uitvoering plaats zou vinden. We hebben de keuze gemaakt om deze dit jaar niet te organiseren vanwege alle voorbereidingen voor 2019 die voldoende gaan vragen.
Het bestuur vraagt zich af of je dit kosteloos moet gaan doen of kun je nog entreekosten vragen?

De meeste leden geven aan dat er nog wel een kleine bijdrage gevraagd kan worden.
Ook hebben we groepen binnen de vereniging die geen deelname hebben aan demo’s, hoe bereiken we deze groep leden? Zijn er nog goede ideeën of mensen die willen ondersteunen in de voorbereiding? Er zijn leden aanwezig die wel willen helpen in de voorbereidingen als het maar duidelijk afgebakende taken zijn. Tevens is het handig om een herinnering te sturen naar alle leden over het 100 jarig bestaan.

 1. Doelen van de vereniging

De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2018 of langere termijn:

–        We maken 2x per week gebruik van de turnhal.

–        Het aantal juryleden is verhoogd en we voorkomen inhuren van externe juryleden of contributieverhoging.

–        Het bestuur weet wat er binnen de vereniging leeft en kent de verbeterpunten en krachten.

Onze vereniging biedt geen sportkantine waar ouders contact met elkaar hebben of leden met elkaar kunnen vertoeven. Het is vrij individueel en er is altijd een kort contact tussen de docent en de ouders van leden. Als bestuur zijn we wel benieuwd en we willen graag onderzoeken wat er leeft onder onze leden.

We hebben daarom contact gehad met de verenigingsadviseurs vanuit de gemeente Emmen. We hebben onze visie en doelen gedeeld en uitgelegd dat we hier wel benieuwd naar zijn.

De verenigingsadviseurs willen hierin ondersteunen door een onderzoek in te stellen onder onze leden en wellicht ook docenten of vrijwilligers.

–        De activiteitencommissie heeft in 2018 een goede basis en de middelen om leuke dingen te organiseren.

–        Onze ledenadministratie is op orde. De presentielijsten kunnen maandelijks door de docenten worden gecheckt en mail wordt gelijk verwerkt waardoor er geen sprake is van achterstand of onjuist incasseren.

–        Voorbereiden van het 100 jaar bestaan feest.
We willen graag een goede geluidsinstallatie in het jaar 2018 voor onze demo’s buiten.

–        Al onze wedstrijdgroepen beschikken bij demo’s en wedstrijden over uniforme kleding.

Ook is er een mogelijkheid dat leden gepersonaliseerde kleding kunnen aanschaffen.

We hebben ook de mogelijkheid dat een groep wordt gesponsord met t-shirts.

–        De vereniging beschikt over een mooie promotiefilm waarin alle takken van de vereniging zichtbaar zijn.
De rendabiliteit van alle groepen is goed in kaart gebracht.

–        Foto’s van trainers op de website zetten en eventueel van bestuur/vrijwilligers met vaste taken.

 

 1. Financiën

Anja Plas (secretaris) geeft bij afwezigheid van onze penningmeester uitleg over de jaarrekening van 2017. We hebben het jaar positief afgesloten.

 

 1. W.v.t.t.k / rondvraag

–        Een lid geeft aan dat het wellicht een optie is om Acrogym te doen op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00, omdat het ledenaantal van de gymgroep op dit tijdstip erg klein is.

–        Buurtgebouw De Dobbe heeft een mooie zaal en wellicht is dit een optie voor een yoga/pilates les.

 

 1. Sluiting

Simone sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt de aanwezigen voor hun tijd en inbreng.


Algemene ledenvergadering 10 april 2017 

Opening

Simone Veenstra (voorzitter) opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn 4 leden aanwezig op de vergadering.

1. Mededelingen en veranderingen binnen het bestuur

Simone heeft het huidige bestuur voorgesteld:

* Simone Veenstra (voorzitter)

* Anja Plas (secretaris)

* Anita Vos (penningmeester)

* Alja Bos (algemeen lid)

* Michel Bos (algemeen lid)

Eind 2015 en het grootste deel van het jaar 2016 is het bestuur heel erg kwetsbaar geweest, er zijn bestuursleden bij gekomen en ook door privéomstandigheden weer weg gegaan. Hierdoor kwamen de taken veelal neer op 3 personen, dit heeft erg veel tijd en energie gekost. Eind 2016 is het bestuur versterkt met Alja en Michel.  Melanie is tijdelijk gestopt en zodra ze kan zal ze weer gaan deelnemen aan het bestuur.

Het jaar heeft veelal in het teken gestaan van een paar hoofdzaken. Heel veel aandacht is uitgegaan naar de uitvoering en we zijn naar de cursus geweest Meer Vrijwilligers in Korte Tijd. Hieruit kwamen ook heel veel acties voort die zijn ondernomen. Daarnaast was er sprake van verbinding zoeken met andere verenigingen en scholen.

Uitvoering 2016

Het bestuur heeft het idee dat dit een zeer geslaagde uitvoering was en de leden geven dit ook terug. De aankleding was super gedaan en er was door de trainers veel aandacht besteed aan hoe de groepen eruit zagen. Ondanks dat het veel tijd in beslag heeft genomen kunnen we er hier vrij kort over zijn.

We hebben de vraag gekregen of het mogelijk is dat leden bij een volgende uitvoering gratis mogen kijken in het programma waar ze niet hoeven optreden. We gaan kijken naar de mogelijkheden, maar zien wel bezwaren, omdat we zitten met een maximaal aantal bezoekers bij de uitvoering i.v.m. veiligheidseisen.

Cursus Meer Vrijwilligers in Korte Tijd Een aantal avonden gingen we naar de cursus en moesten er opdrachten uitgevoerd worden. Deze opdrachten bestonden niet uit het lerende effect, maar waren de handvatten tot het actief vinden van meer vrijwilligers om de taken te kunnen verdelen. Door al de regelzaken rondom de uitvoering hebben we uiteindelijk de actie vooruitgeschoven naar 2017.

Samenwerking met scholen/externe partijen

De samenwerking houdt in dat er veel contact is met de Brede school, diverse groepen hebben op de activiteitenladder gestaan. Daaruit zijn ook nieuwe leden gekomen en het is erg mooi dat je op deze manier samen dingen kunt ondernemen. Dat geldt ook op het gebied van het Nijntje Beweegdiploma, er is een samenwerking tussen de brede school, basisscholen en de vereniging om kinderen op jonge leeftijd te laten bewegen waar ze een diploma voor gaan krijgen. De scholing heeft plaats gevonden en in 2017 zal deze uitwerking hebben.

We hebben ook samen gewerkt met de Trianthaschool. We hebben Freerunning lessen op deze school aangeboden om ze hiervoor enthousiast te maken. De freerunninG is een tijdje door een aantal jongeren bezocht maar dat waren er helaas te weinig. We weten inmiddels dat het beter is om uit te wijken naar een andere dag, omdat op zaterdag veel kinderen met een beperking naar een logeerplek gaan.

In Klazienaveen is het Sportplatform opgericht. GVK was ook aanwezig op de bijeenkomsten van het Sportplatform en heeft hierin mee kunnen denken. Dit gaat hoofdzakelijk over de samenwerking van sportverenigingen in het dorp.

Onderlinge wedstrijden gym

We hebben aangegeven dat we mee willen doen met de onderlinge gymwedstrijden van de dorpen Zwartemeer, Weiteveen, Nieuw Dordrecht, Schoonebeek. Deze gaan plaatsvinden op 13 mei 2017.

Turnhal

Een tegenslag van 2016 was dat er niet meer getraind mocht worden in de turnhal. Er is verhuisd naar een andere loods waar de faciliteiten niet zo waren als dat we gewend waren in de oude hal.   Er moesten nog veel zaken gebeuren om deze hal goed bruikbaar te maken, dit is helaas niet gelukt binnen de gestelde termijn en is de hal gesloten. We hopen dat in 2017 dit allemaal een goed vervolg zal gaan krijgen en er weer gestart kan worden in de turnhal.  Het bestuur is ook benieuwd wat ouders vinden van de huidige situatie, het turnen aan de Voeghoutenstraat voor 2x per week i.p.v. de turnhal.

Grote Clubactie

De Grote Clubactie is helaas nog niet volledig afgesloten, we willen laten weten dat het kind met de meest verkochte loten nog steeds een prijsje krijgt. Dat zijn we niet vergeten! Het a.s. jaar zullen we waarschijnlijk anders gaan aanpakken d.m.v. incasso’s en Marinda heeft hulp aangeboden n.a.v. Meer Vrijwilligers Korte Tijd, daar zijn we heel erg blij mee.

Overige punten:

* Wilma Wehkamp en Henriette Engberts waren bereid om de jurycursus te volgen voor de vereniging. Doordat we nu meer juryleden kunnen aanleveren kunnen de turnsters mee blijven doen. We zijn namelijk verplicht om deze aan te leveren.

* In 2016 hebben we afscheid genomen van meerdere trainers, We hebben afscheid genomen van Assunta, die meer dan 30 jaar binnen de vereniging heeft gewerkt. Ook hebben we afscheid genomen van trainers zoals Rick, Sara, Marissa, Kim en Laura.

* Met het vertrek van trainers verwelkom je ook weer nieuwe, Daniel Hamar de La Brethoniere heeft alle streetdance lessen over genomen en is vanaf eind december ook gestart met het creëren van wedstrijdgroepen, we hopen deze groepen in 2017 nog te zien knallen.

Tevens is Nathalie begonnen met de Bootcamp lessen in maart 2016.

* Eind 2016 is het idee ontstaan om de Zumba en Pilates lessen te gaan splitsen en een 2e dag aan te bieden, dit moet nog verder worden uitgezocht in 2017.

2. Notulen vorige vergadering

We lopen de notulen van de algemene ledenvergadering 2016 nog even kort door. Het belangrijkste hierin zijn de doelen. De doelen van 2016 zijn behaald of we hebben besloten om niet verder te gaan met deze doelen.

* We zijn nieuwe lessen gestart, Bootcamp, Full Body Cross, Streetdance selecties. Binnenkort willen we ook starten met jazz wedstrijdgroepen.

* We hebben gekeken naar de mogelijkheden van een All-in abonnement, maar hier gaan we niet mee starten binnen de vereniging, omdat onze systemen hier niet mee om kunnen gaan.

* We gaan meedoen met de onderlinge wedstrijden gym.

* Er gaan een aantal leden/trainers een assistentenopleiding doen.

* We zijn maandelijks gaan incasseren en de bondscontributie incasseren we nu per kwartaal i.p.v. jaarlijks.

* We hebben de uitvoering gerealiseerd.

* We hebben in 2016 helaas geen functioneringsgesprekken gehouden met de trainers, maar gaan dit in 2017 wel weer doen.

* We hebben nog geen plannen gemaakt voor het jubileumjaar in 2019.

* We hebben extra vrijwilligers gekregen door de cursus Meer Vrijwilligers in Korte Tijd.

3. Doelen van de vereniging

De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2017 of langere termijn:

* Het maken van een promotiefilm van de hele vereniging.

* Foto’s van alle trainers en wellicht bestuursleden vermelden op de website, zodat eventuele nieuwe leden een gezicht bij iedereen hebben.

* Vrijwilligersbeleid schrijven en hiervoor een commissie aanstellen.

* Samenwerken met bassischolen door lessen te gaan geven in de gymles. Hiermee kunnen ze kennis maken met diverse sporten en kan het voor de vereniging leden opleveren.

* Ouders vragen om de jurycursus turnen te volgen.

* We blijven aandacht geven aan groepen die minder goed lopen en deze promoten.

* Daadwerkelijk starten met plannen maken voor het jubileumjaar in 2019.

* Zo langzaam aan lopen de zaaluren volledig vol tot 21.00 uur in de avond. Lessen na dit tijdstip worden vaak niet goed meer bezocht en zijn niet aantrekkelijk. Wat kunnen we nog doen om meer aan te kunnen bieden? Dit hoeft niet eens om nieuwe lessen te gaan, maar ook lessen die we willen uitbreiden naar 2 maal per week. Zou het kunnen dat we een eigen ruimte gaan creëren? Een grote stap maar zeker het uitzoeken waard.

* We willen focus gaan leggen op ons vrijwilligersbeleid. Meer Vrijwilligers in Korte Tijd kan worden afgerond, maar moet daarmee niet doodbloeden. Het is dus belangrijk dat we iemand vinden die dit proces gaat bewaken en in beweging houdt.  Ook moeten de eerste contacten actief gelegd worden met de nieuwe vrijwilligers.

* Actief zoeken en aanbieden naar passende cursus/scholing aan assistenten en trainers.

4. Financiën

Anita Vos (penningmeester) geeft uitleg over de jaarrekening van 2016:

* We hebben meer opbrengsten door het aanbod van nieuwe lessen.

* Goede opbrengst uitvoering, door entreegelden, lotenverkoop en sponsoren, maar ook daar veel kosten, zoals huur en muziek/verlichting.

* Meer kosten door inhuur duurder personeel.

* Meer kosten voor huur zalen door meerdere lessen.

* Meer materialen aangeschaft voor de nieuwe lessen.

Ondanks de vele uitgaven hebben we onze reserves niet aan hoeven spreken in 2016.

Tevens wordt de begroting voor 2017 doorgenomen. We hebben de lijn van 2016 aangehouden voor de begroting van 2017.

5. W.v.t.t.k / rondvraag

Er waren geen vragen voor de rondvraag.

Er waren weinig leden aanwezig. Er wordt aangegeven door de leden dat als alles goed loopt het voor de meeste mensen ook niet nodig is om naar een algemene ledenvergadering te gaan. Het bestuur vindt dit aan de ene kant jammer, maar ziet het ook als een compliment.

6. Sluiting

Simone sluit de vergadering om 20:25 uur.


Notulen Algemene ledenvergadering 24 maart 2016

Aanwezig: Het bestuur à Simone Veenstra, Anita Vos en Anja Plas (Melanie Schonewille afwezig) en  4 leden.

1. Opening

Simone Veenstra (voorzitter) opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezige leden van harte welkom.

2. Mededelingen en veranderingen binnen het bestuur

* Simone heeft het huidige bestuur voorgesteld:

* Simone Veenstra (voorzitter)

* Anja Plas (secretaris)

* Anita Vos (penningmeester)

* Melanie Schonewille (ledenadministratie – niet aanwezig)

* We hebben de vacature van algemeen lid nog steeds niet gevuld, we hebben herhaaldelijk oproepen gedaan via mail, social media en krant. Er komt geen reactie op.

Er is ook niemand van de aanwezigen die deze rol wil vervullen. Het idee wordt geopperd om in de nieuwe volwassengroepen te gaan vragen.

* Trainster Marissa Bol zal gaan stoppen met het geven van Streetdance, vanwege haar studie. De Streetdance groepen zullen worden opgevangen door Daniel Hamar de la Brethoniere en Mandy zal blijven assisteren. Tevens gaat Daniel een Streetdance selectie opzetten binnen de vereniging.

* We hebben afscheid genomen van Sara en Rick die de springgroep voor elkaar hebben opgevangen. De groep is inmiddels gestart met trainster Mirthe Roling. I.v.m. de agenda van Mirthe is de les verschoven naar de zaterdagochtend. We hopen ook dat deze dag meer leden zal aantrekken, op dit moment bestaat de groep uit 5 leden. We gaan deze groep meer promoten.

* Assunta is nog ziek, ze assisteert wel op woensdagochtend bij de ouder en kind gym. We weten niet wanneer ze als volledig trainster terugkomt.

* Het afgelopen jaar is Wilma Wehkamp begonnen met de jury cursus en ze is geslaagd, inmiddels heeft ze ook al voor de vereniging gejureerd. Ook Marjan Kloese jureert vanaf het afgelopen jaar voor de vereniging. Heleen Maatje, Rosalie en Angelique jureren ook waar nodig. Het bestuur is erg blij met deze dames. In principe jureren de “oud” juryleden hierdoor niet meer.

* De contributie van de dansafdeling die mee doen aan demo’s is het afgelopen jaar verhoogd, zodat met dit geld de demo’s betaald konden worden. Dat is erg goed bevallen en we gaan op deze voet door.  De turnwedstrijden blijven we gewoon achteraf incasseren, zoals dit ook gebruikelijk was.

* Door de penningmeester is gekeken naar de rendabiliteit van alle groepen en hoe vruchtbaar is onze vereniging. Bij punt 5 hierover meer.

* We zijn begonnen met Freerunning, in eerste instantie op woensdagmiddag en sinds kort ook op zaterdagmiddag met één groep.

* We wilden ook starten met een Freerunning les voor jongeren met een beperking. Deze les werd helaas erg slecht bezocht. Er was wel promotie voor deze groepen maar heeft niet geholpen. Omdat duidelijk aangegeven is door Special Heroes dat er behoefte is aan deze sport zullen we gaan kijken wat de oorzaak is dat het niet loopt om het wel tot een succes te kunnen maken.

* We zijn begonnen met Bootcamp op maandag en donderdag, deze groepen lopen heel erg goed. Wanneer het beter weer wordt en het tijdens de trainingsuren nog licht is zal deze groep er wellicht ook op uitrekken naar buiten.

* We zijn begonnen met Pilates, in eerste instantie 1 avond en 1 ochtend. Door de combinatie van beschikbare zaaluren en beschikbare uren trainster was het lastig om goede uren te plannen. De donderdagavond liep slecht en is inmiddels gestopt. De vrijdagochtend is geen grote groep maar groeit nog steeds.

* We zijn ook gestart met een jazzgroep 20+. Deze groep heeft al mee gedaan aan de Dance2Demo op 19 maart 2016.

* Het aantal trainingsuren voor de jongste turnleden is uitgebreid met 1 uur op de donderdagavond.

* Dit jaar hebben er nog geen functioneringsgesprekken plaats gevonden met de trainers. Het is zeer lastig om dit te plannen naast alle werkzaamheden. We vinden dit echter wel belangrijk en zullen deze plannen zodra dit mogelijk is.

* We hebben een start gemaakt met het kledingfonds.  Daarvoor waren nu de financiële middelen beschikbaar. We gaan nog uitzoeken welke kaders we hierin moeten aangeven en kijken eerst wat er nu nodig is voordat we hierover een besluit nemen. Vorig jaar werd voorgesteld om de contributie hiervoor te verhogen, deze overweging is mee genomen maar wordt niet met deze reden doorgevoerd. We willen het kledingfonds van geld voorzien door acties.

* We hebben naast facebook ook Instagram, Twitter en LinkedIn.

* Vorig jaar hebben we een eerste zomerafsluiting gehad. De reacties hierop waren positief, ook dit jaar proberen we samen met de activiteitencommissie weer iets leuks te organiseren.

* De mobiele vloer is aangeschaft en inmiddels ook al meerdere keren gebruikt.

* We hebben meerdere demo’s gegeven het afgelopen jaar op diverse plekken. Dit was erg leuk maar kost veel tijd om te organiseren. We willen echter wel proberen om dit te blijven doen, zodat leden hun dans kunnen laten zien en niet voor niets oefenen.

* We hebben uitgezocht of we maandelijks kunnen gaan incasseren, dit lijkt voor de vereniging wel mogelijk. Zie ook punt 4.

* Tirza Huizinga is zwanger en we hebben hiervoor een vervangster, hiervoor zullen we een kwartier in lestijd moeten schuiven. We gaan kijken of dit mogelijk is.

* We hebben de strippenkaart ingevoerd, hier wordt niet op grote schaal gebruik van gemaakt, maar worden wel afgenomen.

* Het ledenaantal is het afgelopen jaar gestegen van 290 naar 350!

3. Notulen vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen op de notulen van vorig jaar.

4. Doelen van de vereniging

De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2016 of langere termijn:

* We blijven zoeken naar mogelijkheden voor nieuw lesaanbod binnen de vereniging.

Even een klein idee; Bootcamp 4 Kids? Moderne dans? Hip Hop? Breakdance? Bodypump? Body Combat?

* We blijven aandacht geven en promoten van groepen die minder goed lopen.

* We gaan uitzoeken of de vereniging ook mogelijkheden heeft tot een abonnement van All-In lessen. Dat houd dus in dat je met een lidmaatschap aan meerdere lessen kunt deelnemen. De vraag is, wil je dit als vereniging, hiermee wijzig je een structuur en is dit mogelijk in het systeem dat de vereniging hanteert.

* Starten met Streetdance selecties, daarnaast zullen die ook mee gaan doen aan wedstrijden.

* Starten met Jazz selecties die ook mee gaan doen aan wedstrijden.

* Meedoen aan onderlinge gymwedstrijden met buitendorpen, zodat gymnasten ook iets hebben om naar toe te werken. Assunta zal dit voor de vereniging gaan regelen.

* We blijven cursus/scholing aanbieden aan assistenten en trainers. We merken wel dat dit naast school/stage veel vraagt en er daardoor minder animo voor is.

* We willen maandelijks gaan incasseren. Hiervoor is het belangrijk dat Melanie de tijd heeft om dit allemaal op een rijtje te zetten. Middels mail zullen we dit gaan aankondigen.

* We kijken ook naar het per kwartaal incasseren van de bondscontributie met ingang van 1 januari 2017, omdat de KNGU de contributie ook per kwartaal in rekening brengt bij ons. We zullen ook leden gaan informeren en uitleggen wat deze contributie inhoudt, omdat er best vaak vragen zijn als deze wordt geïncasseerd.

* Voorbereiden en realiseren van de 2-jaarlijkse uitvoering op 29 oktober 2016.

* Functioneringsgesprekken blijven houden met trainers.

* Starten met plannen maken voor het jubileumjaar in 2019. De vereniging bestaat dan 100 jaar.

* Het tekort aan vrijwilligers die een structurele taak (lang of kort) op zich willen is zeer groot!

Ook als bestuur merken we steeds meer dat we erg kwetsbaar zijn en soms tijd te kort komen. We gaan vanuit de vereniging meedoen aan een cursus “meer vrijwilligers in korte tijd”. Ook hiervoor konden al geen 2 mensen gevonden worden die hieraan deel wilden nemen.

We hopen echt dat deze cursus ons handvatten, maar nog belangrijk het gewenste resultaat gaat geven.

5. Financiën

Anita Vos (penningmeester) geeft uitleg over de jaarrekening van 2015. We komen uit op een positief resultaat van ruim €12.000. Dit resultaat is zeer goed.

Een aantal oorzaken van dit goede resultaat zijn:

* Meer nieuwe lessen/leden en hierdoor meer opbrengst contributies.

* Eénmalige subsidie gemeente Emmen.

* Geen grote uitgaven gedaan in aanschaf van nieuwe materialen.

Het is goed dat we een buffer hebben kunnen opbouwen dit jaar, om zo ook te kunnen sparen voor het jubileumjaar in 2019.

Tevens wordt de begroting voor 2016 doorgenomen. We gaan ervan uit dat we weer een positief resultaat zullen behalen. We houden echter wel rekening met hogere loonkosten (i.v.m. nieuwe lessen en opleidingen trainers/assistenten), hogere zaalhuren en extra onkosten i.v.m. de uitvoering.

6. W.v.t.t.k / rondvraag

Een lid geeft aan dat we niet vaak in de krant staan als we bijvoorbeeld een prijs hebben gewonnen als vereniging. Hier gaat verandering in komen, op zeer korte termijn zal er een stukje in de Regiokrant verschijnen over het behalen van twee Dance2Impress bekers op de Dance2Demo in Emmen. We zijn wel afhankelijk van de “gratis” kranten in onze omgeving en niet alle kranten willen alles plaatsen.

7. Sluiting

Simone sluit de vergadering om 20:45 uur en bedankt iedereen voor hun inbreng.

————————————————————————————-

Notulen Algemene ledenvergadering 26 maart 2015

Aanwezig: Het bestuur à Simone Veenstra, Jeannette Mol, Anita Vos en Anja Plas (Ina Jongbloed afwezig), 6 trainers en 4 leden.

1. Opening

Simone Veenstra (voorzitter) opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezige trainers en leden van harte welkom.

2. Mededelingen en veranderingen binnen het bestuur

Simone heeft het huidige bestuur voorgesteld:

– Simone Veenstra (voorzitter)

– Anja Plas (secretaris)

– Jeannette Mol (penningmeester)

– Ina Jongbloed (ledenadministratie – niet aanwezig)

– Anita Vos, zij gaat Jeannette Mol vervangen als penningmeester, omdat Jeannette gaat aftreden.

 • In de loop van het jaar heeft Renate toch besloten om geen deel meer uit te maken van het bestuur, ze was van voorzitter naar algemeen lid over gegaan, ze is nu inmiddels al een tijdje gestopt.
 • Een korte tijd hadden we de vacature van een algemeen lid gevuld, door privé omstandigheden is de vacature nu weer vrij. Dit is recent bekend en de vacature zal gepromoot worden. Er is niemand van de aanwezigen die deze rol wil vervullen.
 • Liedje zal eind dit seizoen gaan stoppen met het lesgeven om te gaan genieten van haar pensioen. Liedje is van grote waarde geweest voor het starten van de dansafdeling binnen de vereniging. We zien haar niet graag gaan.
 • Trainster Kim Boers zal gaan stoppen met het lesgeven op de dinsdag, ze kan dit nog moeilijk combineren met studie en stage. Momenteel worden haar Streetdance groepen vanwege stage opgevangen door Marissa en Mandy, ze zullen nu deze groep gaan overnemen. De jazzselectie die ook op dinsdag traint wordt overgenomen door Tirza Huizinga. Tirza geeft ook al dames jazzdance binnen de vereniging.
 • Assunta is nog ziek, we weten niet wanneer ze terug komt. Tot aan de zomervakantie hebben we nog steeds vervanging voor ouder en kind gym door Birgit en zijn de gymgroepen samen gevoegd en worden deze opgevangen door Annie.
 • We zijn nog op zoek naar mensen die de jurycursus voor de vereniging willen volgen om vervolgens te kunnen jureren. Afgelopen dinsdag in de kijkles is korte informatie gegeven over de cursus en is er informatie uitgedeeld aan de ouders in de hoop dat deze zich aanmelden.
 • In de loop van vorig jaar hebben een aantal moeders / leden verschillende taken opgepakt. Het gaat hierbij om het maken van de nieuwsbrief door Sandra van der Sluis, problemen oplossen en informeren bij gemeente m.b.t. de zalen door Mirel Lambers, het aansturen van juryleden of promoten jurycursus door Petra Vellinga en het beheer van de website door Sandra de Roo. Ook Karin de Grijs draagt nog steeds zorg voor het inventariseren en bestellen van de turnpakjes. Daarnaast is er nog onze activiteitencommissie bestaande uit Amanda Kroeze, Sandra de Roo, Samantha Klönne, Mandy Kloppenburg, Marissa Bol en Anja Plas. Als bestuur zijn we hier erg blij mee, omdat ze onze taken hiermee verlichten.
 • De contributie is al een aantal jaren ongewijzigd, we gaan hier voor de dansafdeling een verandering invoeren. Om mee te kunnen doen aan de Dance2Demo moet de vereniging geld betalen. Deze kosten gaan we met € 1,- contributieverhoging per kwartaal doorvoeren aan de leden. Op deze manier zal er minder gemoeid gaan met contante betalingen bij de trainster en kan er volledig aandacht zijn voor de les.
 • Deze wijziging geldt alleen voor de dansteams die meedoen aan wedstrijden.
 • De turnwedstrijden blijven we gewoon achteraf incasseren, zoals dit ook gebruikelijk was.
 • M.b.t. contributie hebben we beleid gemaakt voor niet betalende leden. Helaas gebeurt dit binnen de vereniging en we vinden dat we na een lange periode van niet betalen dit wel een halt moeten toeroepen. In eerste instantie wilden we dit niet, omdat kinderen hier de dupe van worden, maar we kunnen niet anders.
 • Ook hebben we m.b.t. andere zaken een duidelijk beleid gemaakt; bijvoorbeeld attentiebeleid, externe communicatie etc. We hebben nu meer zaken vastgelegd, zodat als er nieuwe bestuursleden komen ze dit soort zaken goed terug kunnen vinden.
 • Door de penningmeester is gekeken naar de rendabiliteit van alle groepen. Alle groepen draaien voldoende. Hierin een kleine uitzondering voor gymgroepen wanneer deze op maandag en woensdag zijn. Het ledenaantal is terug gelopen. We willen liever geen groepen officieel gaan samenvoegen (nu wel tijdelijk i.v.m. ziekte Assunta) omdat dit ook ten koste gaat van onze trainsters, er zullen dan immers minder uren beschikbaar zijn. Voor nu zijn deze kosten nog te dragen. Jeannette zal later nog meer vertellen over de huidige financiële status.
 • Voor turnende leden die meedoen aan wedstrijden geldt dat ze op de dinsdag verplicht twee uur trainen en daarnaast nog een uur afnemen, hierin is dan keuze uit; gym,springselectie (liefst vanaf 10 jaar i.v.m. kracht) of turnhal.
 • We zijn begonnen met peuterdans, in eerste instantie op woensdagmiddag en op de zaterdagochtend met één groep. Met name de zaterdagochtend loopt erg goed, dit is al uitgebreid naar twee lesuren. De woensdagmiddag werd slecht bezocht, daarom is besloten om deze lessen m.i.v. april te stoppen, dit houdt in dat de laatste les afgelopen woensdag is geweest.
 • Met de opbrengst van de Grote Clubactie zijn spullen aangeschaft voor de peuterdans zoals ballen, hoepels, lintjes, vlaggetjes en een parachute. Deze spullen kunnen ook ingezet worden binnen de andere dansgroepen.
 • In december 2014 en januari 2015 hebben er functioneringsgesprekken plaatsgevonden met alle trainers binnen de vereniging, dit is wederzijds als prettig ervaren. Met de uitkomsten en onderlinge informatie uitwisseling wordt ook zeker iets gedaan.
 • Vanaf april zal er, binnen jazzdance, op vrijdag na de les tot 17:30 uur een kwartiertje pauze worden ingelast zodat Samantha en Mandy een hapje kunnen eten. De les van 17:30 zal dan gaan starten om 17:45 uur en zo schuift alles een kwartiertje op.
 • Er zal worden gekeken naar de indeling van de groepen binnen de dansafdeling. Deze is nu volledig gericht op leeftijd. Hierin is merkbaar dat het soms kinderen afremt die beter kunnen presteren maar niet naar een andere groep kunnen of kinderen die naar een andere groep over moeten qua leeftijd maar voor wie de dans nog teveel vraagt qua stof. We gaan samen met Samantha proberen hier een goede balans in te vinden.
 • We gaan toch weer kijken naar de mogelijkheden om kleding binnen de vereniging te houden zodat kledingkosten beperkt zijn.
 • Een lid stelt voor om de contributie hiervoor te verhogen. We gaan dit niet meteen volgend seizoen doen, omdat de contributie van de dans al verhoogd wordt voor de wedstrijden. We gaan dit wel in overweging nemen.
 • De kerstmarkt is erg goed bezochten de opbrengsten waren goed.

3. Notulen vorige vergadering

We lopen de notulen van de vorige algemene ledenvergadering nog even kort door. Het belangrijkste hierin zijn de gestelde doelen.

 • In de zomer van 2014 is er een airtrack aangeschaft, hier is voor gespaard en zijn gelden van de Grote Clubactie gebruikt.
 • Met de opbrengst van de Grote Clubactie van vorig seizoen zijn nieuwe muziekinstallaties aangeschaft.
 • De uitvoering van 2014 was een heus succes, nadien waren de recensies ook zeer positief. Op de dag zelf hebben we minder bezoekers dan voorgaande jaren gehad. Dit had meerdere oorzaken, vooral veel toernooien van andere verenigingen. In combinatie met een zeer goed bevallen doch duurdere lichtshow, zijn daarom de opbrengsten van deze dag nihil gebleven.
 • De strippenkaart actie i.s.m. Brede school is nog niet echt van de grond gekomen. We informeren hiervoor wel maar krijgen nog geen duidelijk verhaal. We gaan nogmaals contact opnemen met de Brede School, omdat er schijnbaar in een regionale krant iets stond vermeld over de strippenkaart.

4. Doelen van de vereniging

De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2015 of langere termijn:

 • Zoeken naar mogelijkheden voor nieuw lesaanbod binnen de vereniging (houd daarvoor Facebook in de gaten).
 • We zijn bijvoorbeeld bezig met jumping, dit wordt door de aanwezige leden ook als goede aanvulling gezien van ons lesaanbod.
 • Aandacht en promoten van groepen die minder goed lopen, hierbij denken aan de damesjazz en gymafdeling. Bijvoorbeeld organiseren van vriendjes/vriendinnetjes-dag.Een ander idee is om Twitter te gaan gebruiken, dit kan weer gekoppeld worden aan Facebook.
 • Er wordt in de vergadering genoemd dat we wellicht een stukje in de nieuwsbrieven van de basisscholen van Klazienaveen kunnen vermelden. Simone heeft al een actie uitstaan om de emailadressen te achterhalen van de scholen, zodat ze contact met hun op kan nemen.
 • Starten met een damesjazzgroep die ook wil meedoen aan optredens, zodat senior selectieleden ook een 2e groep hebben om in te trainen.
 • Aanschaf van een mobiele vloer, zodat we ook optredens buiten kunnen gaan doen.
 • De vereniging nog meer op de kaart zetten (al mee gestart door actief te zijn op Facebook en een nieuwe website).
 • Meedoen aan onderlinge gymwedstrijden met buitendorpen, zodat gymnasten ook iets hebben om naar toe te werken.
 • Investeren in assistenten of eventueel meerderjarige leden om zo zelfstandig mogelijk les te kunnen geven door cursussen aan te bieden, met het oog op evt. vervanging huidige trainers en toekomstplanning.
 • Het realiseren een leuke dag voor alle leden van de vereniging, hier worden al plannen voor gemaakt. Ideeën zijn nog steeds welkom!
 • We gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor maandelijks incasseren van contributie i.p.v. kwartaal. Deze keuze is ooit gemaakt vanwege de hogere kosten per maand. We gaan dit opnieuw bekijken en bespreken met de bank.
 • Voorbereiden en realiseren van de 2-jaarlijkse uitvoering, in 2016.
 • Functioneringsgesprekken blijven houden met trainers.
 • Starten met plannen maken voor het jubileumjaar in 2019.
 • Uitzoeken van de mogelijkheden van een strippenkaart voor mensen die niet wekelijks lessen kunnen volgen.
 • Uitzoeken of er mogelijkheden zijn voor een streetdance selectie.
 • Uitzoeken of het haalbaar is om jaarlijks een kerstmarkt of paasmarkt te organiseren.

5. Financiën

Een aantal oorzaken van dit lage resultaat zijn:

Jeannette Mol (penningmeester) geeft uitleg over de jaarrekening van 2014. We komen uit op een positief resultaat van € 780,-. Dit resultaat is veel lager dan vorig jaar, namelijk €10.000,-.

 • Het ledenaantal is flink terug gelopen en daardoor is de opbrengst van de contributie ook flink lager dan vorig jaar.
 • Gestegen zaalhuren.
 • Opbrengst Grote Clubactie – €1.300 (lager dan vorig jaar, logisch omdat we ook minder leden hebben).
 • Een klein verlies op de uitvoering, de kosten waren iets hoger dan de opbrengsten.
 • Kerstmarkt heeft €400 opgebracht.
 • We hebben een nieuwe tumblingbaan aangeschaft (ongeveer €6.000).
 • Nieuwe muziekinstallaties aangeschaft van de opbrengsten van de Grote Clubactie voor zowel gymzaal De Lauden als gymzaal Voeghoutenstraat.
 • Materialen voor de peuterdans.

Ondanks al deze uitgaven hebben we toch een positief resultaat behaald.

Tevens wordt de begroting voor 2015 doorgenomen. We gaan ervan uit dat we weer een positief resultaat kunnen halen, we houden er rekening mee dat de zaalhuren weer gestegen zijn en het aantal leden gelijk blijft.

6. W.v.t.t.k / rondvraag

 • De contributie van de dansteams die meedoen aan wedstrijden wordt dus verhoogd met €1 per kwartaal, de overige contributies blijven gelijk. Deze verhoging gaat in per het nieuwe seizoen, na de zomervakantie van 2015.
 • Een trainster kwam met de optie voor een oudere springgroep. We gaan kijken naar de mogelijkheden.
 • Wellicht is het een keer leuk om de turnsters een demonstratie te laten geven in de gymlessen, zodat de gymkinderen kunnen zien of dit iets voor hun is.
 • Het bestuur kreeg een compliment van een lid dat ze goed bezig zijn om bepaalde groepen te promoten, waaronder de dames jazzdance op de dinsdagavond. Er is een filmpje gemaakt en geplaatst op Facebook. Afgelopen dinsdag waren er 3 eventuele nieuwe leden. Tevens geeft ze aan dat ze het leuk zou vinden als de meiden van de selectie een keer met hun mee willen trainen, omdat hun groep altijd zo klein is.
 • We kregen als vereniging nog een compliment dat we een breed aanbod aan lessen hebben.
 • Een lid kwam met het idee om foto’s van alle trainers en wellicht bestuursleden te gaan vermelden op de website, zodat eventuele nieuwe leden een gezicht bij de trainers hebben.
 • Er is aangegeven dat de jazz selectie op de Dance2Demo als enige groep van de vereniging op de zaterdagavond heeft opgetreden, dit vonden ze erg jammer. We gaan hierover in gesprek en hopen dat dit volgend jaar anders geregeld kan worden. Het is namelijk ook leuk voor de jongere leden om de selectie te zien optreden.

7. Sluiting

Simone sluit de vergadering om 21:00 uur en bedankt iedereen voor hun inbreng.

 

————————————————————————————

 

Notulen Algemene ledenvergadering 20 maart 2014

Aanwezig: Het bestuur (Renate Klaassen, Jeannette Mol, Jolanda Renker en Anja Plas) en 3 leden (Amanda Kroeze, Ina Jongbloed en Mirel Lambers)

1. Opening
Renate Klaassen (voorzitter) opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezige leden van harte welkom.

2. Mededelingen, veranderingen binnen het bestuur
• Renate Klaassen treedt af als voorzitter binnen het bestuur. Simone Veenstra is vanaf nu de nieuwe voorzitter, zij is echter niet aanwezig i.v.m. werk. Renate blijft binnen het bestuur wel actief, maar dan als algemeen lid.
• In de loop van het jaar heeft Astrid ter Horst besloten om toch geen deel meer uit te willen maken van het bestuur, maar ze zit nog wel in de activiteitencommissie.
• Ina Jongbloed heeft zich weer aangemeld als bestuurslid en gaat vanaf nu de ledenadministratie weer doen. Jolanda Renker gaat deze taak overdragen aan Ina. Jolanda blijft wel actief binnen het bestuur en blijft het beheer doen van het hotmailadres van de vereniging.
• Er zijn 2 moeders die zich hebben opgegeven voor de jurycursus.
• Er zijn 3 moeders die zich hebben gemeld n.a.v. de vacatures die we hadden binnen de vereniging. Ze gaan geen bestuursfunctie bekleden, maar gaan wel verschillende taken oppakken binnen de vereniging, zoals jurycoördinator, zaalbeheer, reclame activiteiten, maken van een nieuwsbrief.
• De vacature voor personeelsfunctionaris staat nog open.
Het bestuur bestaat vanaf nu uit de volgende personen:
– Simone Veenstra (voorzitter)
– Jeannette Mol (penningmeester)
– Anja Plas (secretaris)
– Ina Jongbloed (ledenadministratie)
– Jolanda Renker (algemeen lid)
– Renate Klaassen (algemeen lid)

3. Notulen vorige vergadering
We lopen de notulen van de vorige algemene ledenvergadering nog even kort door.
• Het organiseren van de onderlinge wedstrijden is gelukt in 2013.
• Er is een dansoptreden in buurtgebouw “De Molen” georganiseerd op 15 juni 2013.
• De Zumba lessen zijn gerealiseerd.
• We hebben wel nagedacht over het organiseren van steps lessen, maar hier is op dit moment nog niet genoeg animo voor.
• We zijn geld aan het sparen om meer activiteiten voor de leden te organiseren.
• Met de opbrengst van de Grote Clubactie van vorig seizoen zijn nieuwe materialen aangeschaft voor de gymafdeling, zoals ballen en een plankoline. Voor de dansafdeling is een soort kledingfonds opgezet, maar dit blijkt niet goed te werken, omdat leden graag hun eigen kleding kopen en dan zelf mogen houden. Dit geld wordt uiteindelijk gebruikt voor de aanschaf van een mobiele muziekinstallatie.

4. Doelen van de vereniging
De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2014.
• Aanschaf van een nieuwe tumblingbaan, omdat de huidige aan vervanging toe is.
• Nieuwe muziekinstallaties voor zowel gymzaal De Lauden als voor gymzaal Voeghoutenstraat.
• Het realiseren van een uitvoering voor de gehele vereniging. Dit is 14 juni 2014, een middag en avond voorstelling. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
• Zoeken naar mogelijkheden voor nieuw lesaanbod binnen de vereniging.
5. Financiën
Jeannette Mol (penningmeester) geeft uitleg over de jaarafrekening 2013. We komen uit op een positief resultaat van € 10.000,-. Dit is een goed resultaat. Het positieve resultaat is te danken aan o.a.
• Extra leden door het opzetten van Zumba lessen
• Goede opbrengst Grote Clubactie (ongeveer €1600,-)
• Opbrengst dansdag 15 juni (opbrengst ongeveer €500 is gereserveerd voor een mobiele dansvloer; de leidsters bepalen welke vloer aangeschaft gaat worden)

Tevens wordt de begroting voor 2014 doorgenomen. We proberen een positief resultaat te halen, maar we komen in 2014 voor veel grote uitgaven te staan, zoals de uitvoering, nieuwe muziekinstallaties voor beide gymzalen en een nieuwe tumblingbaan. Tevens wordt de zaalhuur steeds duurder.

6. W.v.t.t.k.
• Doordat we dit jaar weer een positief resultaat hebben gehaald wordt de contributie niet verhoogd komend seizoen.
• Er is nog steeds animo voor een 20+ jazz groep, dus we gaan kijken naar de beschikbare uren en een leidster die deze groep les kan gaan geven.
• We gaan na de zomervakantie meedoen met een strippenkaartactie van de Brede School. Dit houdt in dat kinderen een aantal lessen bij de vereniging uit kunnen proberen en we hopen op deze manier natuurlijk nieuwe leden aan te trekken.

7. Rondvraag
• Er zijn de laatste tijd weer meer klachten over de schoonmaak van de gymzalen. We gaan hier actie op ondernemen. We gaan foto’s maken van de viezigheid en deze opsturen naar de gemeente.
• Van een lid kwam de vraag of we de Grote Clubactie ook met een machtiging kunnen gaan doen, omdat zij het idee had dat er dan meer loten verkocht kunnen worden. Nu blijkt dat het werken met machtigingen veel administratief werk met zich meebrengt, omdat elke machtiging apart ingevoerd moet worden. We gaan kijken of we de volgende keer wellicht met machtigingen en contante verkoop kunnen gaan werken.

8. Sluiting
Renate sluit de vergadering om 20:30 uur en bedankt iedereen voor hun inbreng.