Notulen algemene ledenvergadering

Notulen 2023- ALV 2 Statutenwijziging
Notulen 2023- ALV 1

Notulen 2022

Notulen 2021

Notulen 2020

Notulen 2019

Notulen 2018

Notulen 2017

Notulen 2016

Notulen 2015

Notulen Algemene ledenvergadering 20 maart 2014

Aanwezig: Het bestuur (Renate Klaassen, Jeannette Mol, Jolanda Renker en Anja Plas) en 3 leden (Amanda Kroeze, Ina Jongbloed en Mirel Lambers)

1. Opening
Renate Klaassen (voorzitter) opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezige leden van harte welkom.

2. Mededelingen, veranderingen binnen het bestuur
• Renate Klaassen treedt af als voorzitter binnen het bestuur. Simone Veenstra is vanaf nu de nieuwe voorzitter, zij is echter niet aanwezig i.v.m. werk. Renate blijft binnen het bestuur wel actief, maar dan als algemeen lid.
• In de loop van het jaar heeft Astrid ter Horst besloten om toch geen deel meer uit te willen maken van het bestuur, maar ze zit nog wel in de activiteitencommissie.
• Ina Jongbloed heeft zich weer aangemeld als bestuurslid en gaat vanaf nu de ledenadministratie weer doen. Jolanda Renker gaat deze taak overdragen aan Ina. Jolanda blijft wel actief binnen het bestuur en blijft het beheer doen van het hotmailadres van de vereniging.
• Er zijn 2 moeders die zich hebben opgegeven voor de jurycursus.
• Er zijn 3 moeders die zich hebben gemeld n.a.v. de vacatures die we hadden binnen de vereniging. Ze gaan geen bestuursfunctie bekleden, maar gaan wel verschillende taken oppakken binnen de vereniging, zoals jurycoördinator, zaalbeheer, reclame activiteiten, maken van een nieuwsbrief.
• De vacature voor personeelsfunctionaris staat nog open.
Het bestuur bestaat vanaf nu uit de volgende personen:
– Simone Veenstra (voorzitter)
– Jeannette Mol (penningmeester)
– Anja Plas (secretaris)
– Ina Jongbloed (ledenadministratie)
– Jolanda Renker (algemeen lid)
– Renate Klaassen (algemeen lid)

3. Notulen vorige vergadering
We lopen de notulen van de vorige algemene ledenvergadering nog even kort door.
• Het organiseren van de onderlinge wedstrijden is gelukt in 2013.
• Er is een dansoptreden in buurtgebouw “De Molen” georganiseerd op 15 juni 2013.
• De Zumba lessen zijn gerealiseerd.
• We hebben wel nagedacht over het organiseren van steps lessen, maar hier is op dit moment nog niet genoeg animo voor.
• We zijn geld aan het sparen om meer activiteiten voor de leden te organiseren.
• Met de opbrengst van de Grote Clubactie van vorig seizoen zijn nieuwe materialen aangeschaft voor de gymafdeling, zoals ballen en een plankoline. Voor de dansafdeling is een soort kledingfonds opgezet, maar dit blijkt niet goed te werken, omdat leden graag hun eigen kleding kopen en dan zelf mogen houden. Dit geld wordt uiteindelijk gebruikt voor de aanschaf van een mobiele muziekinstallatie.

4. Doelen van de vereniging
De gymnastiekvereniging heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor 2014.
• Aanschaf van een nieuwe tumblingbaan, omdat de huidige aan vervanging toe is.
• Nieuwe muziekinstallaties voor zowel gymzaal De Lauden als voor gymzaal Voeghoutenstraat.
• Het realiseren van een uitvoering voor de gehele vereniging. Dit is 14 juni 2014, een middag en avond voorstelling. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
• Zoeken naar mogelijkheden voor nieuw lesaanbod binnen de vereniging.
5. Financiën
Jeannette Mol (penningmeester) geeft uitleg over de jaarafrekening 2013. We komen uit op een positief resultaat van € 10.000,-. Dit is een goed resultaat. Het positieve resultaat is te danken aan o.a.
• Extra leden door het opzetten van Zumba lessen
• Goede opbrengst Grote Clubactie (ongeveer €1600,-)
• Opbrengst dansdag 15 juni (opbrengst ongeveer €500 is gereserveerd voor een mobiele dansvloer; de leidsters bepalen welke vloer aangeschaft gaat worden)

Tevens wordt de begroting voor 2014 doorgenomen. We proberen een positief resultaat te halen, maar we komen in 2014 voor veel grote uitgaven te staan, zoals de uitvoering, nieuwe muziekinstallaties voor beide gymzalen en een nieuwe tumblingbaan. Tevens wordt de zaalhuur steeds duurder.

6. W.v.t.t.k.
• Doordat we dit jaar weer een positief resultaat hebben gehaald wordt de contributie niet verhoogd komend seizoen.
• Er is nog steeds animo voor een 20+ jazz groep, dus we gaan kijken naar de beschikbare uren en een leidster die deze groep les kan gaan geven.
• We gaan na de zomervakantie meedoen met een strippenkaartactie van de Brede School. Dit houdt in dat kinderen een aantal lessen bij de vereniging uit kunnen proberen en we hopen op deze manier natuurlijk nieuwe leden aan te trekken.

7. Rondvraag
• Er zijn de laatste tijd weer meer klachten over de schoonmaak van de gymzalen. We gaan hier actie op ondernemen. We gaan foto’s maken van de viezigheid en deze opsturen naar de gemeente.
• Van een lid kwam de vraag of we de Grote Clubactie ook met een machtiging kunnen gaan doen, omdat zij het idee had dat er dan meer loten verkocht kunnen worden. Nu blijkt dat het werken met machtigingen veel administratief werk met zich meebrengt, omdat elke machtiging apart ingevoerd moet worden. We gaan kijken of we de volgende keer wellicht met machtigingen en contante verkoop kunnen gaan werken.

8. Sluiting
Renate sluit de vergadering om 20:30 uur en bedankt iedereen voor hun inbreng.